Kup bilet

Konferencja Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne

Muzeum Śląskie zaprasza do udziału w konferencji „Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne”, która odbędzie się w dniach 16-18 października 2019 r. w audytorium Muzeum Śląskiego. 

90-lecie Muzeum Śląskiego w Katowicach to wyśmienita okazja do dyskusji o współczesnym muzealnictwie. Muzeum Śląskie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konferencji „Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne”, która odbędzie się w dniach 16-18 października 2019 r. w audytorium Muzeum Śląskiego.

Języki obrad: polski, angielski

Osoby chętne do uczestniczenia w konferencji w roli słuchaczy prosimy o przesłanie kwestionariusza zgłoszeniowego (pobierz TUTAJ) do dnia 9 października 2019 na jeden z adresów mailowych:

 

PROGRAM KONFERENCJI (program do pobrania TUTAJ):

 

16 PAŹDZIERNIKA (środa) / 16 OCTOBER (Wednesday)

 

9.00    REJESTRACJA UCZESTNIKÓW / REGISTRATION OF PARTICIPANTS

10.00  Powitanie – dyrektor Muzeum Śląskiego Alicja Knast / Welcome – Director of the Muzeum Śląskie Alicja Knast

10.15  dr hab. Tomasz Przerwa, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Śląsk wielowymiarowy, czyli o dyskursie historycznym / Multidimensional Silesia, i.e. on Historical Discourse

10.45  Ogłoszenia organizacyjne / Organisational announcements

 

10.55  SESJA I / SESSION 1

11.00  dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ; Anna Majewska; prof. dr hab. Marek Sobczyński (Uniwersytet Łódzki)

Pogranicza w badaniach pracowników Katedry Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego / Borderlands in the Research of the Employees of the Department of Political and Historical Geography and Regional Studies at the University of Łódź

11.20  William Blair (National Museums Northern Ireland, Belfast)

Engaging with Contested History: Creative Approaches to Dealing with the Legacy of the Past / Interakcje z kwestionowaną historią: Kreatywne metody radzenia sobie ze spuścizną przeszłości

11.40  Marcus Moehring (Dreiländermuseum (Three-Countries-Museum), Lörrach)

Cross-border Museology in the Borderland of France, Germany and Switzerland / Muzeologia transgraniczna na pograniczu Francji, Niemiec i Szwajcarii

12.00  Marta Paszko (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)

Pogranicza znaczeń – o interpretacji obiektów ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w narracjach wystawienniczych innych muzeów / Borderlands of Meaning – on the interpretation of objects from the collection of the National Museum in Auschwitz-Birkenau in Oświęcim in exhibition narrations of other museums

12.20  dr hab. Kinga Maria Czerwińska (Uniwersytet Śląski, Cieszyn)

Człowiek na-granicy, człowiek bez-granicy. Autoetnograficzne narracje z Cieszyna / Man on the Border, Man without Border. Autoethnographic Narrations from Cieszyn

12.40  DYSKUSJA / DISCUSSION

 

13.00  PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK

 

13.15  SESJA II / SESSION 2

13.20  dr hab. Miłosz Skrzypek (Uniwersytet Śląski)

Niemieckie i austriackie dziedzictwo Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego / German and Austrian Heritage of Upper Silesia and Cieszyn Silesia

13.40  dr Maren Hachmeister (Oberschlesisches Landesmuseum, Ratingen (Hösel))

Telling the Borderlands from a Distance / Opowiadanie pogranicza z dystansu

14.00  dr Dawid Keller (Muzeum Śląskie w Katowicach)

Stacja kolejowa. O doświadczeniu pogranicza w podróży koleją / Train Station. On the Experience of Borderland on a Journey by Rail

14.20  dr Wojciech Dominiak (Muzeum Ziemi Prudnickiej)

Projekt „Wirtualne oblicze kultur”, czyli o digitalizacji zbiorów muzealnych inaczej / Project „Virtual Face of Cultures”, i.e. on the Digitalisation of Museum Collections

14.40  DYSKUSJA / DISCUSSION

 

15.00  PRZERWA OBIADOWA / LUNCH BREAK

 

16.25  SESJA III / SESSION 3

16.30  dr Katarzyna Maniak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Instytucjonalizacja trudnego dziedzictwa na polskich pograniczach / Institutionalisation of the Difficult Heritage on the Polish Borderlands

16.50  Sylwia Ryś (Muzeum Śląskie w Katowicach)

Magazyn znaczeń. Strategie wyboru w budowaniu wystawy narracyjnej / Storehouse of Meanings. Strategies of Choice in Building a Narrative Exhibition

17.10  Lenka Vargová, PhD. (Comenius University, Bratislava)

Museums and Popular Culture. Fiction vs. Reality. To Tell the Borderlands. Concepts and Museum Narration / Muzea i kultura popularna. Fikcja vs rzeczywistość. Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne

17.30  DYSKUSJA / DISCUSSION

 

17.50  PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK

 

18.05 Oprowadzanie po wystawie Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów / Guided tour of the Light of History exhibition. Upper Silesia Over the Ages

20.00 Zakończenie pierwszego dnia / End of day one

 

17 PAŹDZIERNIKA (czwartek) / 17 OCTOBER (Thursday)

 

9.00    SESJA IV / SESSION 4

9.05    Anna Pikuła (Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań)

Między sacrum a profanum – narracja o dziedzictwie na pograniczu ideowej funkcji przestrzeni / Between Sacrum and Profanum – narration on the heritage at the borderland of ideological function of space

9.25    dr Dorota Jędruch (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)

MIT JEDNOŚCI II RZECZPOSPOLITEJ W SZTUCE – próba rekonstrukcji i redefinicji oraz jego współczesna recepcja na przykładzie wystaw projektów Adolfa Szyszko-Bohusza przygotowanych przez Instytut Architektury / MYTH OF UNITY OF THE SECOND REPUBLIC IN ART – an attempt at the reconstruction and redefinition, as well as its contemporary reception on the example of exhibitions of Adolf Szyszko-Bohusz’s projects, prepared by the Institute of Architecture

9.45    Agnieszka Kołodziej-Adamczuk (Muzeum Śląskie w Katowicach)

Przekraczanie granic w sztuce. Analiza rysunków Tadeusza Kantora z kolekcji Muzeum Śląskiego / Transgressing Borders in Art. Analysis of Tadeusz Kantor’s drawings from the collection of the Muzeum Śląskie

10.05  Ada Grzelewska (Muzeum Śląskie w Katowicach; Uniwersytet Śląski)

Fotografia jako medium pograniczy / Photography as a Borderland Medium

10.25  DYSKUSJA / DISCUSSION

 

10.45  PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK

 

11.00  SESJA V / SESSION 5 PANEL DISCUSSION

OPOWIEDZIEĆ POGRANICZA. KONCEPCJE I NARRACJE MUZEALNE / TO TELL THE BORDERLANDS. CONCEPTS AND MUSEUM NARRATION

Moderator: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

Uczestnicy / Participants: prof. dr hab. Robert Traba, prof. dr hab. Marek Sobczyński, dr Wojciech Dominiak, Alicja Knast

 

12.00  PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK

 

12.15  SESJA VI / SESSION 6

12.20  Anna Piontek (Muzeum w Gliwicach)

Past is a Foreign Country: Muzeum jako przestrzeń pogranicza / Past is a Foreign Country: Museum as a Borderland Space

12.40  dr hab. Radosław Skrycki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Sieć Muzeów Dolnej Odry – w poszukiwaniu nowej formuły współpracy niewielkich muzeów na polsko-niemieckim pograniczu / Lower Odra Museum Network – in search of a new formula of cooperation between small museums on the borderland of Poland and Germany

13.00  dr Katarzyna Ruhland (Uniwersytet Wrocławski)

Nad Nysą Łużycką – odmienne głosy pogranicza / On the Nysa Łużycka – Other Voices of Borderland

13.20  Jarosław Graniczny (Muzeum Porcelany w Wałbrzychu)

Od Altertumsmuseum für das Waldenburger Gebirgsland do Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Muzeum na pograniczu historycznym, społeczno-politycznym i kulturowym / From Altertumsmuseum für das Waldenburger Gebirgsland to Porcelain Museum in Wałbrzych. Museum at the Historical, Social and Political, and Cultural Borderland

13.40  DYSKUSJA / DISCUSSION

 

14.00  PRZERWA OBIADOWA / LUNCH BREAK

 

15.25  SESJA VII / SESSION 7

15.30  dr Dominik Porczyński (Uniwersytet Rzeszowski)

Objects as Actors or Carriers of Meaning? Evoking Phantom Borderland in the Museum Context / Przedmioty jako aktorzy lub nośniki znaczenia? Przywoływanie widma pogranicza w kontekście muzealnym

15.50  dr Olga Linkiewicz (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Warszawa)

Opowiadacze historii. Pogranicze wschodnie (Kresy) w relacjach mieszkańców i różne formy narracji historycznej / History Tellers. Eastern Borderland (Kresy) in the Stories of its Inhabitants and Various Form of Historical Narration

16.10  prof. dr hab. Wojciech Śleszyński (Muzeum Pamięci Sybiru, Białystok)

Pogranicze czy Kresy? Opowieść o ziemiach wschodnich II RP w Muzeum Pamięci Sybiru / Borderland or Kresy? Tale of Eastern Lands of the Second Republic in the Sybir Memorial Museum

16.30  DYSKUSJA / DISCUSSION

 

18 PAŹDZIERNIKA (piątek) / 18 OCTOBER (Friday)

 

9.00    SESJA VIII / SESSION 8

9.05    dr Magdalena Izabella Sacha (Uniwersytet Gdański)

Pomorskie skanseny – pomorskie opowieści. Autoprezentacja Kaszubów oraz prezentacja społeczności wysiedlonych Słowińców i Niemców pomorskich / Pomeranian Skansens – Pomeranian Tales. Auto-presentation of Kashubians and the Presentation of Displaced Communities of Slovincians and Pomeranian Germans

9.25    Mirosław Kuklik (Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku)

Wieś Nadole – samotna polska enklawa na zachodnim brzegu Jeziora Żarnowieckiego w okresie międzywojennym w zbiorowej pamięci mieszkańców / Nadole Village – a lone Polish enclave on the west bank of Żarnowieckie Lake in the interwar, collective memory of its inhabitants

9.45    Jakub Knyżewski, dr Rafał Żytyniec (Muzeum Historyczne w Ełku)

Muzeum na pograniczu (nacjonalizmów, kultur, etni). Ełk/Mazury jako studium przypadku narracji muzealnej / Museum on the Borderland (of Nationalisms, Cultures, Ethnicities). Ełk/Mazury as a Case Study of Museum Narration

10.05  Jerzy Brzozowski (Muzeum Okręgowe w Suwałkach)

Muzeum Okręgowe w Suwałkach – rola muzeum regionalnego na północno-wschodnich kresach obecnej Rzeczpospolitej / Regional Museum in Suwałki – the role of a regional museum on the north and east borderlands of present Poland

10.25  DYSKUSJA / DISCUSSION

 

10.45  PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK

 

11.00  SESJA IXSESJA POSTEROWA / SESSION 9 – POSTER SESSION

 

– dr Paulina Dąbrosz-Drewnowska (Uniwersytet Szczeciński)

Historia Pomorza w narracji Muzeum Narodowego w Szczecinie / The History of Pomerania in the Narrative of the National Museum in Szczecin

Dariusz Falecki (Centralne Muzeum Pożarnictwa, Mysłowice)

Muzeum strażackie. Granice w technice. Granice w ludziach / Fire Fighting Museum. Borders in Technology. Borders in People

– Michalina Janaszak (Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM)

Pomiędzy ochroną a popularyzacją. Partycypacja społeczna w działalności samorządowej instytucji kultury / Between Protection and Popularization. Social Participation in the Self-Government Activity of Cultural Institutions

– Klementyna Ochniak-Dudek (Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka), dr Bernadeta Stano (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), dr Katarzyna Stryszowska-Winiarz (ASP Kraków)

Muzeum jako przestrzeń aktywności artystów. Plenery podziemne przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w latach 1977-2019 / Museum as a Space of Artists’ Activity. Underground Landscapes at the Cracow Saltworks Museum Wieliczka in the Years 1977-2019

– Eliza Ptaszyńska (Muzeum Okręgowe w Suwałkach)

Pogranicze. Widzialne/Niewidzialne / Borderland. Visible/Invisible

– Dorota Seweryn-Puchalska (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Kolonie artystyczne – na pograniczu centrum i peryferii oraz na pograniczu sztuki i socjologii. Na przykładzie kazimierskiej kolonii artystycznej / Art Colonies – on the borderland of the centre and peripheries, and on the borderland of art and sociology. On the Example of Kazimierz Art Colony

– Monika Szarejko (Muzeum Pamięci Sybiru, Białystok)

Jak opowiadamy pogranicze w Muzeum Pamięci Sybiru? / How do we Tell the Borderland in the Sybir Memorial Museum?

– dr Marcin Wądołowski (Akademia Ignatianum, Kraków), Mateusz Werner (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego)

Pogranicze kulturowe w przestrzeni muzealnej w kontekście wybranych przykładów z województwa podkarpackiego / Cultural Borderland in Museum Space in the Context of Selected Examples from Podkarpackie Voivodeship

Joanna Zientek (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

Opowieści pogranicza w aspekcie tworzenia wystawy „Sarmatiae Bellatores (Sarmaccy wojownicy)” / Tales of the Borderland in the Context of Creating the „Sarmatiae Bellatores (Sarmatian Warriors)” exhibition

 

11.40 PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK

 

11.55  SESJA X / SESSION 10

12.00  Filip Skowron (Muzeum Narodowe w Krakowie)

Poetyka i polityka dziedzictwa. Publiczność na pograniczach wystawy / Poetics and Politics of Heritage. Audience at the Borderlands of Exhibition

12.20  dr Katarzyna Jagodzińska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Portret krakowian z perspektywy pogranicza / Portait of Cracovians from the Perspective of the Borderland

12.40  Tomasz Szajewski (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

Zapomniany śląski bohater Bernard Pretwicz / The Forgotten Silesian Hero Bernard Pretwicz

13.00  DYSKUSJA / DISCUSSION

 

13.20  PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK

 

13.35  SESJA XI / SESSION 11

13.40  Joanna Andrysiak (Muzeum POLIN, Warszawa)

Muranów – pogranicze przeszłości i teraźniejszości / Muranów – Borderland of the Past and the Present

14.00  Zuzanna Schnepf-Kołacz (Muzeum POLIN, Warszawa)

Waliców – pogranicze pamięci we współczesnym mieście / Waliców – Borderland of Memory in a Contemporary City

14.20  dr Aleksandra Namysło (Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, Oddział Muzeum w Gliwicach; IPN Oddział w Katowicach, Gliwice-Katowice)

Problem samoidentyfikacji narodowej żydowskich mieszkańców Górnego Śląska w kontekście zmian przynależności państwowej regionu – wystawa stała Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, Oddziału Muzeum w Gliwicach / The problem of nation self-identification of the Jewish inhabitants of Upper Silesia in the context of the changes in the national affiliation of the region – permanent exhibition in Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, a Branch of the Museum in Gliwice

 

14.40 DYSKUSJA / DISCUSSION

 

15.00 ZAKOŃCZENIE OBRAD / END OF SESSION

 

15.30  RAJZA PO MUZEUM – oprowadzanie po Muzeum Śląskim (1 zł) / ROAMING AT THE MUSEUM – guided tour of the Muzeum Śląskie (1 zł)

 

Klauzula RODO znajduje się TUTAJ.

Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami korzystania z usług Muzeum Śląskiego.

Przydatne informacje: Parkingi w Muzeum Śląskim.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn