Kup bilet

Nabór prac – Pop Up „Męskie rzeczy i urzeczowione męskości”

Muzeum Śląskie zaprasza artystki i artystów do współtworzenia tymczasowej krótkotrwałej ekspozycji w przestrzeni wystawy Męska Rzecz. Zachęcamy do przedstawiania propozycji obiektów, które zdaniem uczestniczek i uczestników powinny znaleźć się na wystawie, a także działań efemerycznych, performance i innych interwencji artystycznych  wchodzących w krytyczny dialog z wystawą i będących odpowiedzią na jej treść i narrację.

Z założenia pop-up pojawia się i znika; stanowi fizyczną i wirtualną interwencję poprzez wprowadzenie zakłóceń, pytań, komentarzy czy „wirusów” w daną przestrzeń.

Celem akcji jest otwarcie przestrzeni wystawy dla takich środków wizualizacji i wypowiedzi artystycznej, które:

 • stawiają krytyczne pytania o mechanizmy tworzenia dominujących narracji męskości, narastających wokół nich wyobrażeń i mitologizacji,
 • ukazują relacje władzy uwikłane w konstrukcję męskości hegemonicznej i marginalizujące męskości nienormatywne,
 • zwracają uwagę na sposób, w jaki kultura materialna odzwierciedla i zarazem kształtuje normatywne wzorce męskości kosztem przemilczeń, wykluczeń, marginalizacji i przemocowej opresji wobec mniej aprobowanych, tłumionych i wypieranych wersji męskości,
 • kwestionują pojęcie „męskości” jako prostego efektu różnicy biologicznej na rzecz męskości jako kulturowej strategii budowania tożsamości poprzez powtarzanie określonych zachowań, przez „męskie” artefakty i rekwizyty, a także w opozycji do „niemęskości”,
 • podejmują próby wcielania włączającego / inkluzywnego modelu przedstawiania różnych form męskości funkcjonujących w horyzontalnym, a nie hierarchicznym porządku.

 

Warunki udziału:

 1. Na propozycje zgłoszeń czekamy do 30 września 2018 r.
 2. Propozycje należy przesłać na adres: pop-up@muzeumslaskie.pl.
 3. Do zgłoszenia należy dołączyć krótki opis (maksymalnie 1 strona A4, tj. 1800 znaków; plik powinien być zapisany w rozszerzeniu doc./docx. lub pdf.) oraz (opcjonalnie) graficzny materiał poglądowy.
 4. O wyborze projektów / obiektów do prezentacji w ramach Pop Up decyduje interdyscyplinarne jury.
 5. Wybrane osoby zostaną powiadomione o dopuszczeniu do udziału w projekcie do dnia 10 października 2018 r.
 6. Wybrane propozycje zostaną zaprezentowane w przestrzeni wystawy w dniach 20-21 października 2018 r.
 7. Osoby biorące udział w Pop Up Muzeum muszą samodzielnie zrealizować zgłoszony pomysł (pod nadzorem przedstawicieli Muzeum).
 8. Muzeum może udzielić wsparcia technicznego i logistycznego w realizacji projektu po wcześniejszym ustaleniu szczegółów.
 9. Muzeum nie przewiduje wynagrodzeń za udział w projekcie.
 10. Obiekty umieszczone w przestrzeni wystawy zostaną zwrócone właścicielom, a warunki ich użyczenia będą regulowane protokołem zdawczo-odbiorczym (załącznik nr 1).
 11. Osoby biorące udział w Pop Up Muzeum wyrażą w osobnym oświadczeniu zgodę na publikację wizerunku obiektów / zdjęć z realizacji działań performatywnych w ramach statutu Muzeum Śląskiego oraz wizerunku osobistego (w przypadku, gdy będzie stanowić część komunikatu promocyjnego).
 12. Ochrona Danych Osobowych – Klauzula Informacyjna: Administratorem danych osobowych Uczestników programu jest Muzeum Śląskie w Katowicach z siedzibą 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1; e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:
 • Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO,
  w celu realizacji założeń Programu.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa w naborze projektów do Programu.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z założeń Programu, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 • Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu zawiadomi Administratora w formie pisemnej.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@muzeumslaskie.pl.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane Muzeum może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego  zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.
 • Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn