>
Kup bilet

Oświadczenie dotyczące stanu budynku siedziby Muzeum Śląskiego

Pragniemy po raz kolejny zdementować informacje o stanie siedziby Muzeum, której jakoby grożą zalania i zawalenia. Budynek przechodzi regularne, przewidziane stosownymi przepisami prawa, przeglądy budowlane i zgodnie z raportami pokontrolnymi nie zachodzi konieczność natychmiastowego wyłączenia go z użytkowania w części lub całości. Jest to budynek z kategorii monumentalnych z trwałością obliczoną na minimum 100 lat. Nieusunięte wady skutkujące miejscowymi nieszczelnościami obiektu mogą przyczynić się do drastycznego skrócenia tego okresu. Dodatkowo, w przypadku nieusunięcia ich przyczyn w sposób kompleksowy, przyczynią się do konieczności zwiększenia nakładów na jego bieżące remonty i utrzymanie, nie dając gwarancji dochowania wspomnianego okresu trwałości.

Oznacza to także szczególną troskę o stan siedziby powstałej ze środków publicznych, a także zbiorów znajdujących się w jej wnętrzu. Od 2014 r. wprowadzono szereg rozwiązań technicznych i procedur mających na celu zabezpieczenie budynku, a tym samym kolekcji i pozostałego mienia niezależnie od toczącego się sporu, co pozwala na bieżące funkcjonowanie instytucji. Stan muzealiów, wynika to z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji Muzeum Śląskiego, jest monitorowany w trybie permanentnym, niezależnie od występujących okoliczności prawnych lub warunków faktycznych.

Ze względu na wyczerpanie możliwości mediacyjnych i negocjacyjnych z generalnym wykonawcą nowej siedziby Muzeum Śląskiego oraz wobec stanowiska wykonawcy, który odmówił przyjęcia na siebie odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, Muzeum Śląskie było zmuszone do wystąpienia na drogę sądową i złożenia w dniu 24.07.2017 r. pozwu. Na obecnym etapie sprawa toczy się przed niezawisłym sądem, który jest jedynym podmiotem dającym gwarancję właściwego rozpoznania sprawy i wydania wyroku w przedmiotowym sporze. Załączniki i materiał dowodowy zgromadzony w sprawie są istotną i integralną częścią akt sprawy. Dostęp do akt sprawy – na obecnym etapie, tj. w trakcie zaistniałego sporu – ograniczony jest do stron postępowania oraz innych uczestników, o których mowa w ustawie Kodeks postepowania cywilnego. Spór pomiędzy generalnym wykonawcą nowej siedziby a Muzeum Śląskim, z uwagi na istotne dobro publiczne, nie może być instrumentem debaty publicznej ze względu na brak możliwości całkowitego wglądu w materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy. Materiał dowodowy powinien być oceniany wyłącznie przez biegłych ekspertów powołanych przez niezawisły sąd.

Ponadto opieranie się jedynie na sformułowaniach z pozwu ma charakter zbyt skrótowy – przy czym pragniemy podkreślić, iż w treści samego pozwu nie ma sformułowań mówiących o „bezpośrednim zagrożeniu dla zbiorów”. Rozpowszechniane informacje nie odzwierciedlają stanu faktycznego, czynności prawnych ani działań podejmowanych przez Muzeum Śląskie począwszy od lipca 2014 r. Dalsze upowszechnianie podobnych spekulacji, zważywszy na etap zainicjowanego przez Muzeum Śląskie postępowania sądowego, uznać należy za działanie na szkodę interesu prawnego Muzeum Śląskiego a w konsekwencji dobra publicznego.

Apelujemy o pełne zastosowanie się do zasady oczekiwania na wyrok sądu oraz ostrożności procesowej, również w obecnej, przygotowawczej fazie postępowania. Dotyczy to zarówno otoczenia medialnego, jak i osób pozostających w relacji prawnej bądź faktycznej do punktu spornego między stronami postępowania.

Nadto informujemy, że Organizatorzy Muzeum Śląskiego byli i są informowani o zainicjowanym postępowaniu sądowym – jego przyczynach, następstwach oraz ewentualnych konsekwencjach odstąpienia od działań prawnych – na wszystkich etapach w stosownym trybie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo