Kup bilet

Klauzula informacyjna dla pracowników kontrahentów

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW  Muzeum Śląskiego w Katowicach

w oparciu o art. 14 ust. 1 – 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO)

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowicach  (40-205), przy ul. Dobrowolskiego 1 (dalej: „my” lub „Muzeum Śląskie”).

Kontakt z Inspektorem ochrony danych:

– na piśmie na adres Muzeum Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dobrowolskiego 1

– telefonicznie: (32) 7799881, (32)7799325;

– pod adresem e-mai: iod@muzeumslaskie.pl

Źródło danych

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa pracodawcy/ zleceniodawcy, a ich przekazanie nastąpiło w związku z realizacją umowy z Muzeum Śląskim przez Państwa pracodawcę/zleceniodawcę/zamawiającego.

Kategorie odnośnych danych

Muzeum Śląskie przetwarza dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, nazwa pracodawcy/zleceniodawcy/zamawiającego, stanowisko służbowe, dane kontaktowe.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

  1. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu realizacji przedmiotu umowy zawartej z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą/zamawiającym. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celu publicznego, zgodnie z celami i zadaniami Muzeum wynikającymi z ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. ze zm., w szczególności art. 1 i art.2 ww. ustawy oraz ze statutu Muzeum Śląskiego w Katowicach;

 

  1. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Muzeum polegających na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń przysługujących Muzeum Śląskiemu w Katowicach, bądź obrony przez Muzeum Śląskie przed roszczeniami osób trzecich w związku z realizacją umowy;

 

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Muzeum usługi informatyczne, prawne, audytorskie, a także uprawnionym organom publicznym np. Policji, Prokuraturze.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będę przechowywane:

  1. przez okres obowiązywania umowy z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą/zamawiającym,
  2. następnie do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.;
  3. w sposób zgodny z Instrukcją Kancelaryjną Muzeum Śląskiego.

 

Uprawnienia i skarga do organu nadzoru

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres Muzeum Śląskiego w Katowicach lub za pośrednictwem e-mail: iod@muzeumslaskie.pl.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn