Kup bilet

Archeologia

#
  • Wyszukaj dzieło w kolekcji

Dział Archeologii w momencie restytucji nie posiadał zbiorów. Zabytki z przedwojennego Działu Prahistorii Muzeum Śląskiego, które przetrwały zawieruchę wojenną i trudne lata powojenne, pozostały w Dziale Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Rozpoczęto pozyskiwanie materiału zabytkowego drogą prac wykopaliskowych. Z czasem zaczęto też prowadzić nadzory archeologiczne przy inwestycjach, koordynować badania archeologiczne wyprzedzające budowę autostrad w województwie śląskim, przyjmować materiały przekazywane decyzją administracyjną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, uczestniczyć w pracach prowadzonych przez inne instytucje w kraju i za granicą (badania archeozoologiczne na stanowiskach z okresu predynastycznego i wczesnodynastycznego w Tell el- Farcha oraz Tell el-Murra w Egipcie).

Od wielu lat działalność naukowo-badawcza Działu Archeologii ukierunkowana jest również na rozpoznanie stanu i przeobrażeń środowiska w kontekście historii osadnictwa człowieka na Górnym Śląsku i w innych regionach Polski. Efektem realizowanych przedsięwzięć było powstanie w obrębie Działu Pracowni Bioarcheologii, w której są prowadzone specjalistyczne badania archeobotaniczne oraz archeozoologiczne próbek i materiałów pozyskanych podczas prac terenowych. Dzięki temu powstają kolekcje w typie baz danych materiałów porównawczych, wykorzystywane do celów badawczych.

W Dziale Archeologii gromadzone są zabytki odkryte na terenie województwa śląskiego i dawnego województwa katowickiego. Wśród nich znajdują się materiały z badań wykopaliskowych prowadzonych przez pracowników działu na stanowiskach od okresu neolitu do średniowiecza znajdujących się, m.in. w Bojanowie, Kamieńcu, Krzanowicach, Orzechu, Pietraszynie, Pietrowicach Wielkich, Rogoźniku, Samborowicach, Siemoni , Wojkowicach-Żychcicach (Będzinie-Żychcicach) oraz zróżnicowane chronologicznie materiały przekazane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, m.in. z Hutek, Katowic, Krzykawki, Mikołowa, Olkusza, Przeczyc, Pszczyny, Raciborza-Starej Wsi, Rudy Śląskiej-Kochłowic, Rybnika, Ryczowa, Witeradowa. Wśród muzealiów znajdują się także eksponaty z badań prowadzonych w związku z budową autostrady A1 w Stanowicach Podlesiu, Świerklanach Górnych i Świerklanach Dolnych.

Od 2013 r. Dział Archeologii prowadzi badania na Płaskowyżu Głubczyckim, poświęcone zagadnieniu obecności ludności celtyckiej na Górnym Śląsku, we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach Projektu Celt. Badania wykopaliskowe, wspomagane metodami geomagnetycznymi oraz powierzchniowymi pozwoliły na stwierdzenie w obrębie dzisiejszej miejscowości Samborowice stref osadnictwa celtyckiego (przełom III i II w. p.n.e.). Z odkrytych pozostałości chat pozyskano znaczną ilość materiału zabytkowego, przede wszystkim ceramiki lepionej ręcznie i wykonanej przy użyciu koła garncarskiego oraz związanego z wytwórczością tkacką. We wnętrzu jednej z ziemianek znaleziono bryłkę oraz paciorek bursztynowy. Wraz z fragmentem importowanej z terenów alpejskich szklanej bransolety, również znalezionej na tym stanowisku, są one świadectwem kontaktów Celtów, zamieszkujących tereny południowej części dzisiejszego Górnego Śląska, z północą i południem Europy. Znaleziska te pozwalają przypuszczać, że celtycka osada w Samborowicach znajdowała się na tzw. szlaku bursztynowym.

Większość materiałów uzyskanych w trakcie badań archeologicznych prowadzonych przez pracowników Działu Archeologii została opracowana.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn