>
Kup bilet

Konferencja prasowa w sprawie pozwu złożonego przez Muzeum Śląskie przeciwko generalnemu wykonawcy nowej siedziby Muzeum

Data wydarzenia:

25.04.2018 12:00 - 14:00
Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza na spotkanie prasowe związane z pozwem złożonym przez Muzeum Śląskie przeciwko generalnemu wykonawcy nowej siedziby Muzeum, które odbędzie się 25 kwietnia 2018 o godzinie 12.00 w siedzibie Muzeum przy ul. T. Dobrowolskiego 1.

W związku z wypowiedziami przytaczanymi przez portal Silesion w dniu 23.04.2018, informujemy, że złożony przez Muzeum Śląskie w Katowicach w Sądzie Okręgowym w Katowicach w dniu 24.07.2017 roku pozew przeciwko generalnemu wykonawcy nowej siedziby Muzeum jest efektem wyczerpania możliwości egzekucji naprawy usterek i wad w trybie przewidzianym zapisami umowy wiążącej obie strony.

Pragniemy zdementować informacje o stanie siedziby Muzeum, której jakoby, zgodnie z przytaczanymi wypowiedziami, grożą zalania i zawalenia. Na etapie odbioru budynku w 2013 roku stwierdzono przecieki wody do wnętrza, na skutek których został wdrożony program naprawczy, prowadzony pod nadzorem inżyniera kontraktu do września 2015 roku. Wobec oświadczenia wykonawcy o usunięciu wszystkich stwierdzonych dotychczas wad i stanowczego potwierdzenia tego przez inżyniera kontraktu, w dniu 29 września 2015 roku zostało wydane świadectwo wykonania, co – zgodnie z regułami FIDIC – zakończyło proces budowlany. W okresie po 29 września 2015 roku pojawiły się nowe przecieki wody do budynku, w tym w miejscach już naprawianych. Wykonawca w dalszym ciągu dokonywał napraw, ale nie zdołał zapewnić trwałej szczelności budynku. Wyrażał przy tym pogląd, że przecieki nie stanowią skutku wad wykonawczych, a są wynikiem wad projektu. Projektant stanowczo ten zarzut odrzucił.

W związku z upływającym w dniu 2 sierpnia 2017 roku terminem końcowym odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji oraz wobec stanowiska wykonawcy, który odmówił przyjęcia na siebie odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, Muzeum Śląskie było zmuszone do wystąpienia na drogę sądową i złożenia w dniu 24.07.2017 pozwu. Pozwanymi w sprawie są członkowie Konsorcjum BUDIMEX – FERROVIAL AGROMAN. Jednocześnie uruchomiono liczne działania i procedury mające na celu zabezpieczenie budynku, a tym samym kolekcji i pozostałego mienia niezależnie od toczącego się sporu.

Ponadto w budynku nie występują „poważne wady konstrukcyjne”, ale zdaniem Muzeum Śląskiego wady wykonawcze, które zostawiamy do oceny przez biegłych powołanych przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Muzeum Śląskie w pozwie wniosło  o zasądzenie kwoty 122.758.015,12 zł. (sto dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy piętnaście 12/100 złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego w Umowy z 7.06.2011 r. dotyczącej budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Kwota jest związana ze oszacowanymi stratami Muzeum podczas zamknięcia budynku dla zwiedzających w trakcie przeprowadzanych prac oraz kosztów operacyjnych.

Przypomnijmy, że nowy budynek Muzeum Śląskiego w Katowicach został wzniesiony przez Konsorcjum BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie i FERROVIAL AGROMAN S.A. z siedzibą w Madrycie. Projektantem budynku była firma architektoniczna Riegler Riewe Architekten ZT Ges.m.b.H z siedzibą w Grazu. Funkcję inżyniera kontraktu zlecono ECM Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Do wyboru projektu doszło w 2007 roku w wyniku międzynarodowego konkursu. Budynek Muzeum Śląskiego stanowi oryginalną konstrukcję architektoniczną, niemal w całości wzniesioną pod ziemią na terenie dawnej KWK Katowice. Z tego powodu teren budowy wymagał intensywnej rekultywacji, a także prac znacznie wybiegających poza standardowe działania inwestycyjne, gdyż większość ścian i stropów znajduje się poniżej poziomu gruntu. W związku z pojawiającymi się przeciekami do wnętrza i wyczerpaniem możliwości egzekucji naprawy usterek i wad w trybie przewidzianym zapisami wiążącej umowy, Muzeum Śląskie w Katowicach złożyło w dniu 24 lipca 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach pozew przeciwko generalnemu wykonawcy nowej siedziby Muzeum.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo