>
Kup bilet

Śląskie Prace Prahistoryczne, Tom 8

39.00  z VAT

Ósmy już tom serii poświęconej zagadnieniom z dziedziny archeologii Górnego Śląska koncentruje się wokół badań przeprowadzonych w Dąbrowie Górniczej, Sławkowie, Czeladzi, Gliwicach i Bytomiu oraz w powiatach: rybnickim i raciborskim

red. nauk. Małgorzata Kurgan-Przybylska

Ósmy już tom serii poświęconej zagadnieniom z dziedziny archeologii Górnego Śląska koncentruje się wokół badań przeprowadzonych w Dąbrowie Górniczej, Sławkowie, Czeladzi, Gliwicach i Bytomiu oraz w powiatach: rybnickim i raciborskim. Prace na ww. stanowiskach prowadzone były w różnych odstępach czasu, w niektórych przypadkach na przełomie wieków, w większości pomiędzy latami 2013-2014. Zgromadzony materiał naukowy i wykorzystana bibliografia starają się odzwierciedlić najnowszy stan wiedzy dotyczący ujętych w spisie treści zagadnień podjętych w niniejszym tomie. Pośród nich odnajdą Państwo kwestie związane z domniemanym skarbem z końca epoki brązu (pow. rybnicki), cmentarzyska ludności kultury łużyckiej (Strzemieszyce Wielkie), monet rzymskich, wybranych odcinków murów miejskich, pochówków zwierzęcych czy prac prowadzonych w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża i św. Mikołaja w Sławkowie.

Spis treści / Contents
Przemysław Dulęba, Jacek Soida BADANIA WYKOPALISKOWE NA STANOWISKU 13 W SAMBOROWICACH, POW. RACIBORSKI W LATACH 2013–2014
Excavation research at Site 13 in Samborowice, Racibórz District in 2013–2014. Summary
Michał Bugaj, Marcin M. Przybyła, Monika Michnik BRANSOLETA I DOMNIEMANY SKARB Z KOŃCA EPOKI BRĄZU–POCZĄTKU WCZESNEJ EPOKI ŻELAZA Z MIEJSCOWOŚCI CZERWIONKA-LESZCZYNY, POW. RYBNICKI
A bracelet and a putative hoard from the Late Bronze Age–Early Iron Age from the locality of Czerwiona-Leszczyny, Rybnik District, Śląskie Voivodeship. Summary
Aleksandra Rogaczewska CMENTARZYSKO LUDNOŚCI KULTURY ŁUŻYCKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ-STRZEMIESZYCACH WIELKICH
A cemetery of the Lusatian Culture population in Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Wielkie. Summary
Przemysław Dulęba, Jacek Soida OSADNICTWO KULTURY LATEŃSKIEJ W REJONIE SAMBOROWIC, POW. RACIBORSKI. WYNIKI BADAŃ POWIERZCHNIOWYCH Z LAT 2013–2015
La Tène Culture settlement in the area of Samborowice, Racibórz District. Results of field surveys from the years 2013–2015. Summary
Przemysław Dulęba, Jacek Soida, Piotr Wysocki MONETY RZYMSKIE ZE STANOWISKA 11 W PIETROWICACH WIELKICH, POW. RACIBORSKI
Roman coins from Site 11 in Pietrowice Wielkie, Racibórz District. Summary
Aleksandra Rogaczewska WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH PÓŁNOCNEGO ODCINKA MIEJSKIEGO MURU OBWODOWEGO CZELADZI, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Results of archaeological examinations of the northern segment of the urban circumferential masonry wall of Czeladź, Śląskie Voivodeship. Summary
Monika Michnik, Radosław Zdaniewicz BADANIA ARCHEOLOGICZNE ODCINKA MURÓW MIEJSKICH PRZY UL. BASZTOWEJ I UL. MATEJKI W GLIWICACH
Archaeological examinations of a segment of urban masonry walls at Basztowa Street and Matejki Street in Gliwice. Summary
Monika Łyczak, Agnieszka Książyńska BADANIA ARCHEOLOGICZNE W NAWIE GŁÓWNEJ KOŚCIOŁA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO I ŚW. MIKOŁAJA W SŁAWKOWIE
Archaeological research in the main nave of the Exaltation of the Holy Cross and St Nicholas Church in Sławków. Summary
Piotr Kolasa, Dariusz Rozmus, Joanna Tokaj ŚLADY OSADNICTWA WIELOKULTUROWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ-ŁOŚNIU. ZAGADNIENIA NIE ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ GÓRNICTWA I HUTNICTWA OŁOWIU
Traces of multicultural settlement at Site 8 in Dąbrowa Górnicza-Łosień. Summary
Danuta Makowicz-Poliszot, Dariusz Rozmus, Bartłomiej Szymon Szmoniewski POCHÓWKI ZWIERZĘCE ZE STANOWISK NR 2 I 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ-ŁOŚNIU, WOJ. ŚLĄSKIE W ŚWIETLE ANALIZY ARCHEOZOOLOGICZNEJ
Animal burials from Sites 2 and 8 in Dąbrowa Górnicza-Łosień, Śląskie Voivodeship in the light of archaeozoological analysis. Summary
Renata Abłamowicz ZWIERZĘCE SZCZĄTKI KOSTNE Z WYKOPALISK W MIEJSCOWOŚCI BYTOM, STANOWISKO 2 (PLAC KOŚCIUSZKI), WOJ. ŚLĄSKIE
Animal bone remains from excavations in Kościuszki Square (Site 2) in Bytom, Śląskie Voivodeship. Summary

Format 164 x 234 mm, 248 stron, oprawa miękka, papier matowy, ilustracje kolorowe i czarno-białe
tekst w języku polskim, streszczenia artykułów w języku angielskim, rok wydania 2017.

'ISSN 0860-6684

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo