Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

„Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Nazwa projektu: „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”
Beneficjent: Muzeum Śląskie w Katowicach
Okres realizacji: 2007-2015
Całkowita wartość projektu: 262 238 555,71 PLN
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013: 178 191 438,68 PLN (85 % kosztów kwalifikowanych)
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promesa: 2 262 393,00 PLN
Wkład własny województwa śląskiego: 81 784 724,03 PLN (15 % wydatków kwalifikowanych oraz wydatki niekwalifikowane)

W czerwcu 2015 roku została udostępniona publiczności nowa siedziba Muzeum Śląskiego, powstała na terenie dawnej kopalni „Katowice”. Priorytetem dla jej budowy było zrewitalizowanie poprzemysłowego terenu byłej kopalni „Katowice” o pow. 2,7 ha poprzez budowę głównego gmachu muzeum, adaptację kilku obiektów pokopalnianych do funkcji muzealnych, jak również stworzenie atrakcyjnej przestrzeni parkowej. Koncepcja architektoniczna, stworzona przez austriacką pracownię Riegler Riewe Architekten z Grazu, nawiązuje do przemysłowej historii Śląska i pierwotnej funkcji terenu pokopalnianego, zakłada niewielką ingerencję w poprzemysłowy krajobraz, dlatego większa część zaprojektowanego kompleksu znajduje się pod ziemią.

Na zewnątrz widoczne są jedynie przeszklone bryły budynków administracyjnego i foyer oraz sześć szklanych boksów, które doświetlają podziemne ekspozycje. Dzięki odpowiednio dobranym proporcjom obiekty te harmonizują z zespołem istniejących budowli. Pod ziemią jest również trzykondygnacyjny garaż z 232 stanowiskami parkingowymi, sala audytoryjna na 320 miejsc, biblioteka, sale edukacyjne i konferencyjne oraz imponująca przestrzeń ekspozycyjna o wysokości 12,5 m nazwana holem centralnym. W sumie powierzchnia wystawiennicza w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego wynosi aż 6 tys. m kw. W skład zespołu budynków wchodzi również dawny budynek maszynowni szybu „Warszawa”, zaadaptowany na dwupoziomową restaurację, oraz dawny magazyn odzieży, w którym znajduje się Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego posiadające unikatową w skali kraju kolekcję scenografii teatralnej i filmowej. Wyjątkową atrakcją Muzeum Śląskiego jest 40-metrowa wieża wyciągowa szybu kopalnianego, do której dobudowano panoramiczną windę, pozwalającą zwiedzającym dotrzeć do górnej platformy, skąd rozciąga się widok na park i całe miasto. W ramach stałych wystaw w nowej siedzibie muzeum można oglądać 1400 eksponatów w sześciu galeriach tematycznych, obejmujących sztukę polską z lat 1800–1945 i od roku 1945 po czasy współczesne, polską scenografię teatralną i filmową, śląską plastykę nieprofesjonalną, a także śląską sztukę sakralną oraz wystawę o historii Górnego Śląska.

Podstawowym celem budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego było wzmocnienie konkurencyjności przestrzeni miejskiej dzięki rozwojowi infrastruktury kultury, co przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa śląskiego. Nowa siedziba Muzeum Śląskiego wraz z Międzynarodowym Centrum Kongresowym, siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Spodkiem tworzy wyjątkową przestrzeń Strefy Kultury. Wszystkie nowo wybudowane obiekty były wielokrotnie nagradzane w konkursach za swój niepowtarzalny design.

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” 
Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

„Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”

Projekt realizowany w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014.

Beneficjent: Muzeum Śląskie w Katowicach
Okres realizacji: 2014-2017
Całkowita wartość projektu: 30 104 339,64 PLN
Wartość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009–2014: 10 627 121,90 PLN oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 1 875 374,59 PLN
Wkład własny Województwa Śląskiego: 16 972 642,08 PLN, w tym dofinansowanie z budżetu Miasta Katowice: 7 000 000 PLN
Środki własne Muzeum Śląskiego: 629 201,17 PLN

Otwarcie siedziby Muzeum Śląskiego powstałej na terenie byłej kopalni to nie koniec przemian przestrzeni znajdującej się w centrum stolicy województwa śląskiego. Zabytkowe budynki pokopalniane, świadkowie historii tego miejsca, na naszych oczach ulegają metamorfozie. Kolejny, II etap rewitalizacji terenu i obiektów byłej kopalni „Katowice”, znajduje się obecnie w końcowej fazie realizacji. Inwestycja obejmuje rewaloryzację oraz adaptację historycznych budynków pokopalnianych – łaźni głównej i stolarni – na cele muzealne wraz z zagospodarowaniem otaczającego je terenu i budową parkingu naziemnego dla samochodów osobowych i autokarów o łącznej powierzchni ok. 1,3 ha.

Główną ideą projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska poprzez adaptację dwóch zabytkowych budynków wraz z konserwacją zabytkowych maszyn przemysłowych, które prezentowane będą w budynku stolarni. Projekt obejmuje także doposażenie Pracowni Digitalizacji Muzeum Śląskiego, co pozwoli na dokumentowanie historii kultury oraz opracowanie cyfrowe najcenniejszych, unikatowych zbiorów muzeum.

Całe przedsięwzięcie wraz z etapem wcześniejszym – budową nowej siedziby muzeum – stanowi wyjątkowe połączenie nowoczesności (kompleks podziemnych i nadziemnych obiektów) z tradycją (dostosowane do potrzeb działalności muzealnej budynki dawnej kopalni) zarówno w sferze architektoniczno-wizualnej, jak i funkcjonalno-znaczeniowej. Zmiana funkcji rewitalizowanej przestrzeni z przemysłowej na kulturową – przekształcenie terenu po kopalni węgla kamiennego w Strefę Kultury – stanowi symboliczne odzwierciedlenie zmian społeczno-gospodarczych po 1989 roku na Górnym Śląsku i wyraz dążenia do rozwoju nauki i kultury zapisanego w strategiach rozwoju województwa śląskiego.

Nawiązująca do neogotyckich i secesyjnych budowli zrewitalizowana stolarnia łączy funkcje wystawiennicze, edukacyjne i widowiskowe. Parter budynku został przeznaczony na działania edukacyjne, teatralne, plastyczne, a także koncerty, pokazy filmów podróżniczych oraz etnograficznych. Znajdująca się na piętrze stała wystawa „Na tropie Tomka” przybliża zwiedzającym powieści Alfreda Szklarskiego i pozwala przeżyć pasjonującą podróż śladami Tomka Wilmowskiego. Zwiedzający wspólnie spróbują rozwikłać historię zniknięcia Tomka, jednocześnie poznawać będą bogate tradycje odległych kultur oraz rozwijać swoją kreatywność i pomysłowość.

Z kolei budynek łaźni głównej zaadaptowany został dla potrzeb pracy trzech działów muzeum. Działy Historii, Archeologii i Etnologii zyskają nie tylko profesjonalne pracownie i warsztaty badawcze, ale również miejsce na ekspozycje czasowe, gdzie jako pierwsza prezentowana będzie wystawa „Zaczęło się od ziarna…”, wprowadzająca w bogatą, często zaskakującą historię roślin uprawnych oraz prezentująca tajniki Pracowni Archeobotanicznej i realizowanych przez nią badań. Przestrzeń wystawiennicza z odpowiednim zapleczem technicznym spełniać będzie jednocześnie wymagania niezbędne do organizacji większych koncertów czy eventów. Rozwój pracowni działów zlokalizowanych w łaźni i wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt umożliwi muzeum pełnienie funkcji centrum kompetencji, usług i badań dla innych instytucji.

Zrealizowanie wieloaspektowego projektu było możliwe dzięki nawiązaniu współpracy partnerskiej z Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego (NIKU), który jest niezależną instytucję non profit zajmującą się konserwacją oraz zrównoważonym zarządzaniem dziedzictwem kulturowym.

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych 1

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

„Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek”

Projekt realizowany w ramach Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Nazwa projektu: Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach

Całkowita wartość projektu:  34 067 576,00 zł, w tym koszty kwalifikowane: 18 931 906,55 zł

Na wartość projektu składa się:

  • dofinansowanie z funduszy EOG: 15 107 661,43 zł (79,80 % kosztów kwalifikowanych),
  • wkład własny Woj. Śląskiego czyli 18 959 914,57 zł.

Okres realizacji projektu: 01.2021 – 03.2024

 

Muzeum Śląskie decyzją Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymało dofinansowanie z Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 na zadanie pod nazwą „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach.” Projekt ma na celu nadanie nowej funkcji obiektom pokopalnianym i zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynków, a także ich wyposażenie. Budynek dawnej łaźni Gwarek ma pełnić funkcję magazynu studyjnego eksponatów związanych z historią przemysłu oraz militariami z możliwością udostępnienia przestrzeni zwiedzającym. W budynku zaplanowano otwartą przestrzeń halową uzupełnioną o dwukondygnacyjne antresole, której główną funkcją jest ekspozycja największych i najcięższych eksponatów wielkogabarytowych, w tym maszyny parowej z huty Baildon oraz elektrycznej maszyny wyciągowej z KWK Rydułtowy.

Oprócz działań infrastrukturalnych projekt zakłada realizację działań miękkich w postaci oferty kulturalno-edukacyjnej, szkoleń związanych z zakresem projektu oraz działań promocyjnych prowadzonych we współpracy z partnerem projektu – Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego.

Niniejszy projekt jest kontynuacją całościowego większego przedsięwzięcia, jakim jest stworzenie kompleksu zabudowań nowej siedziby Muzeum Śląskiego wraz z rewitalizacją i udostępnieniem budynków oraz terenu dawnej Kopalni Katowice społeczeństwu.

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od początku 2021 roku do marca 2024 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 34 mln zł, z czego otrzymane w ramach MF EOG dofinansowanie wynosi 15,1 mln zł. Pozostałą cześć budżetu stanowi wkład własny Województwa Śląskiego.

Nowe funkcje dawnych obiektów

Budynek łaźni Gwarek (pierwotnie pełniący funkcję maszynowni szybu Gruschka) wybudowany został w 1903 r. w stylu historyzującym z elementami neogotyckimi i neoromańskimi, posiada bogaty wystrój architektoniczny elewacji szczytowych. Po wybudowaniu w 1952 r. nowej maszynowni z maszyną wyciągową, obecny budynek został zaadaptowany na łaźnię tzw. „Gwarek”, która funkcjonowała do lat 90-tych XX wieku. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków miasta Katowice.

Warsztat wiertaczy jest niewielkim, parterowym obiektem przylegającym do północno-wschodniego narożnika łaźni Gwarek. Budynek powstał w 1910 r. i prawdopodobnie stanowił budynek markowni. W 1923 r po przeniesieniu markowni do łaźni robotniczej zaadaptowano go na obiekt warsztatowy przy maszynowni szybu Gruschka (ob. Gwarek).

W ramach projektu zrewitalizowane obiekty otrzymają nową funkcję muzealno-edukacyjną przy zachowaniu jak największej ilości elementów istniejących decydujących o postindustrialnym

charakterze budynku. Budynek łaźni będzie pełnić funkcję magazynu studyjnego eksponatów związanych z historią przemysłu oraz militariami, w tym m.in. maszyny parowej Huty Baildon oraz elektrycznej maszyny wyciągowej KWK Rydułtowy, który będzie dostępny dla zwiedzających. W budynku planuje się także strefę biurową oraz pomieszczenia sanitarne i techniczne. Magazynowanie i prezentacja zbiorów możliwe będą na poziomie przyziemia, piwnicy oraz dwóch dodatkowych poziomach, które stanowić będą projektowane antresole. Ze względu na znaczne gabaryty i ciężary
eksponatów w budynku planuje się instalację suwnicy przemysłowej w celach transportowych. Warsztat wiertaczy posłuży jako budynek przeznaczony do sezonowego użytku przestrzeni zewnętrznych Muzeum.

Program kulturalny projektu

W ramach projektu zaplanowano również szeroki program kulturowy w budynkach łaźni i warsztatu wiertaczy oraz w i ich otoczeniu, zarówno w trakcie realizacji projektu jak i w okresie trwałości. Będą realizowane działania podejmujące tematy różnorodności kulturowej, integracji osób wykluczonych społecznie czy udziału osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Wśród działań znajdą się unikatowe koncerty w przestrzeniach industrialnych, wystawy opowiadające o dziedzictwie kulturowym Górnego Śląska, spotkania, prelekcje oraz dyskusje. Nie zabraknie wydarzeń, które zachwycą dorosłych, młodzież jak i dzieci.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kulturalną towarzyszącą projektowi: TUTAJ

Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek 1                Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek 8                    Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek 24 Dla Ciebie, Polsko - Śląsk // wystawa plenerowa z okazji 100. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy 8

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonejkonkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

>> Projects financed by external funding


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/muzeumslaskie.pl/releases/384/public/wp-content/themes/muzeum-slaskie/templates/development-plans.php on line 25
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn