Kup bilet

Przyjmowanie obiektów i udostępnianie wizerunków

Przyjmowanie materiałów z badań archeologicznych

Muzeum Śląskie w Katowicach, wydaje oświadczenia wyrażające gotowość przyjęcia i przyjmuje materiały z badań archeologicznych prowadzonych na terenie województwa śląskiego.

Szczegółowe warunki przyjęcia materiałów tj. zawartość wniosku o wydanie oświadczenia, lista wymaganych, niezbędnych dokumentów do przekazania materiałów, zasady ich dostarczenia, wytyczne odnośnie przygotowania przekazywanych materiałów, wzory załączników oraz inne niezbędne informacje, zawarte są w Regulaminie, załączonym poniżej.

Udostępnianie wizerunków cyfrowych

Muzeum Śląskie w Katowicach udostępnia swoje zbiory do reprodukowania, kopiowania i filmowania w celach popularyzatorskich, naukowych, komercyjnych i kolekcjonerskich.

Udzielamy licencji na publikowanie wizerunków muzealiów, wnętrz muzealnych i przestrzeni zewnętrznych. Wykonujemy fotografie cyfrowe muzealiów i ekspozycji.

Zasady udostępniania:

I. Wizerunki cyfrowe muzealiów nieobjęte prawami autorskimi – tzw. domena publiczna

  • Zdjęcia udostępniane są na postawie pisemnego zamówienia (plik do pobrania) skierowanego na adres: inwentaryzacja@muzeumslaskie.pl
  • Wizerunek przekazywany jest bezpłatnie zawsze w formie cyfrowej (do formatu A4, rozdzielczość 300 dpi).
  • Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów nośnika (płyta CD, DVD) i przesyłki pocztowej według cennika Poczty Polskiej.
  • Przy zamówieniach specjalnych, innych niż określone w punkcie 2, ceny ustalane są indywidualnie. Uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania wizerunku w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych zamówieniach, które mogą mieć wpływ w szczególności na czas przygotowania i zaangażowanie zespołu pracowników.
  • Zamawiający zobowiązuje się do zamieszczenia w publikacji pod fotografią informacji, że dzieło pochodzi ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach.
  • Muzeum będzie wdzięczne za przekazanie jednego egzemplarza publikacji do zbiorów Biblioteki.

II. Wizerunki cyfrowe muzealiów z autorskimi prawami majątkowymi, fotografie ekspozycji i przestrzeni zewnętrznych

  • Udostępnienie wizerunków następuje na mocy odpłatnej, niewyłącznej umowy licencyjnej z prawem do jednorazowej publikacji.
  • Zdjęcia udostępniane są na postawie pisma (plik do pobrania) skierowanego do Dyrektora Muzeum Śląskiego bezpośrednio na adres: dyrekcja@muzeumslaskie.pl lub licencje@muzeumslaskie.pl.
  • Realizacją zamówień zajmuje się: Dział Marketingu, licencje@muzeumslaskie.pl , tel.(32) 77 99 369
  • Cennik (podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT)
Rodzaj udostępnieniaCena licencji w zł

(dotyczy jednego
wizerunku)

Informacje dodatkowe
Publikacja książkową, broszurowa, katalogowa100-500Cena uzależniona od charakteru publikacji, nakładu, wymaganej
objętości pliku, sektora odbiorców
Publikacja w prasie codziennej, czasopiśmie50-200Cena uzależniona od charakteru publikacji, nakładu, wymaganej
objętości pliku, sektora odbiorców
Pocztówki50-300Cena uzależniona od nakładu, wymaganej objętości pliku
Kalendarze50-500Cena uzależniona od nakładu, wymaganej objętości pliku
Plakaty50-600Cena uzależniona od formatu, nakładu, wymaganej objętości pliku
Strona internetowa50-500Cena uzależniona od charakteru strony, czasu ekspozycji,
sektora odbiorców
Prace naukowo-badawcze20-50Konieczne jest dołączenie do zamówienia
zaświadczenia/referencji instytucji promującej daną pracę badawczą
Cel kolekcjonerski50
Wysokość opłaty za filmowanie ekspozycji ustalana będzie
indywidualnie

Ustalone ceny mogą ulec zmianie, jeżeli charakter usług i udzielonych licencji uzasadniają potrzebę zastosowania indywidualnej wyceny.

Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach może przyznać zniżkę, jeśli fotografie mają być wykorzystane w celach badawczych, edukacyjnych lub promocyjnych na wniosek Licencjobiorcy.

III. Muzeum nie udostępnia fotografii obiektów, do których nie przysługują mu autorskie prawa majątkowe umożliwiające swobodne dysponowanie wizerunkiem chronionego zabytku, chyba że zamawiający uzyska zgodę od autora dzieła lub jego następców prawnych.

IV. Udostępnienie wizerunków do katalogów wystaw obiektów użyczanych z Muzeum Śląskiego reguluje umowa użyczenia. 

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn