Kup bilet

Udostępnianie zbiorów

 

Wniosek  o użyczenie obiektów należy złożyć w Kancelarii Muzeum co najmniej sześć miesięcy przed planowaną datą wypożyczenia w przypadku muzeów i innych uprawnionych podmiotów znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z co najmniej rocznym wyprzedzeniem w przypadku muzeów i innych podmiotów uprawnionych znajdujących się poza granicami RP.

W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy użyczenia.

Wniosek o użyczenie należy kierować na adres: Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach,
40-205 Katowice, ul. Dobrowolskiego 1, lub adres e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA:

Muzeum udostępnia obiekty muzealne, kiedy jest to możliwe, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • Obiekty muzealne zostały zaplanowane do wykorzystania w działaniach programowych Muzeum (np. do wystaw, badań, konserwacji).
 • Stan zachowania obiektów uniemożliwia ich transport i ekspozycję.
 • Warunki przechowywania i zabezpieczenia obiektów muzealnych nie spełniają wytycznych konserwatorskich i/lub przepisów prawa dotyczących zabezpieczeń obiektów, np. przeciwko kradzieży czy przepisów ppoż.
 • Obiektów muzealnych nie wypożycza się osobom prywatnym.

KWERENDY

 • Wniosek o wypożyczenie obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum rekomenduje się poprzedzić zapytaniem o przeprowadzenie kwerendy w zbiorach Muzeum. Po otrzymaniu opisu projektu, celu, terminu realizacji oraz informacji dodatkowych pracownicy Muzeum wytypują listę obiektów najlepiej spełniających kryteria zapytania. Przed wysłaniem prośby
  o wykonanie kwerendy istnieje możliwość konsultacji z pracownikami działów merytorycznych Muzeum.
 • Muzeum nie pobiera opłat za wykonanie kwerendy.
 • Muzeum udzieli odpowiedzi na zapytanie (kwerendę) w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia pisma do Kancelarii Muzeum. W szczególnych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu.
 • Zapytanie o kwerendę należy kierować do Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach, na adres ul. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, lub na adres e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl.
 • Szczegółowych informacji o zbiorach udzielają pracownicy działów merytorycznych Muzeum:

dokumentacja mechaniczna@muzeumslaskie.pl – zbiory Działu Dokumentacji Mechanicznej

sztuka@muzeumslaskie.pl – zbiory Działu Sztuki

historia@muzeumslaskie.pl – zbiory Działu Historii

etnografia@muzeumslaskie.pl – zbiory Działu Etnografii

archeologia@muzeumslaskie.pl – zbiory Działu Archeologii

centrum.scenografii@scenografia-polska.pl – zbiory Centrum Scenografii Polskiej

plastykanieprofesjonalna@muzeumslaskie.pl – zbiory Działu Plastyki Nieprofesjonalnej

PROCEDURA UŻYCZENIA

Wniosek  o użyczenie obiektów należy złożyć w Kancelarii Muzeum co najmniej sześć miesięcy przed planowaną datą wypożyczenia w przypadku muzeów i innych uprawnionych podmiotów znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z co najmniej rocznym wyprzedzeniem w przypadku muzeów i innych podmiotów uprawnionych znajdujących się poza granicami RP.

W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy użyczenia.

Wniosek o użyczenie należy kierować na adres: Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach,
40-205 Katowice, ul. Dobrowolskiego 1, lub adres e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane umożliwiające identyfikację przedmiotu wypożyczenia (tytuł, nazwa, autor, numer inwentarzowy itp.),
 • przewidywany okres użyczenia,
 • cel użyczenia i temat wiodący projektu,
 • miejsce i czas trwania projektu (wystawy, badań, konserwacji),
 • informację dotyczącą planowanych publikacji w ramach projektu (rodzaj publikacji, nakład, datę publikacji oraz wersje językowe),
 • dane kontaktowe podmiotu biorącego do używania, takie jak adres siedziby, adres e-mail, NIP, nr KRS lub nr wpisu do Rejestru Instytucji Kultury, a także imię
  i nazwisko osób odpowiedzialnych za organizację wypożyczenia wraz z danymi kontaktowymi,
 • dane techniczne dotyczące oczekiwanej rozdzielczości cyfrowej fotografii obiektu (przesyłanej przez Muzeum),
 • załączoną do Instrukcji i podpisaną klauzulę informacyjną.
 • Wniosek o użyczenie obiektów muzealnych jest rozpatrywany przez Dyrektora Muzeum na podstawie opinii kuratorów zbiorów oraz Pracowni Konserwacji Zabytków.
 • Informacja o decyzji w sprawie użyczenia zostaje przekazana w jak najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 • W przypadku wyrażenia zgody na użyczenie organizacja wypożyczenia jest realizowana przez działy merytoryczne, Głównego Inwentaryzatora oraz Pracownię Konserwacji Zabytków.

Koszty i warunki użyczenia:

 • Muzeum nie pobiera dodatkowych opłat związanych z kosztami administracyjnymi i kosztami przygotowania obiektów, w związku z użyczeniem.

Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt:

 • materiałów do pakowania i transportu obiektów, takich jak m.in. specjalistyczne skrzynie potrzebne do przewozu, oprawy obiektów (passe-partout, ramy etc.), materiały potrzebne do pakowania,
 • transportu obiektów oraz ich ubezpieczenia od momentu ich przekazania do momentu zwrotu użyczonych obiektów,
 • przekazanie obiektów i zwrot odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • w uzasadnionych wypadkach – pobytu przedstawicieli Muzeum, w celu sprawdzenia warunków bezpieczeństwa oraz warunków ekspozycyjnych, określonych w załączniku do umowy użyczenia (temperatura, wilgotność, natężenie światła itp.), panujących w miejscu, w którym będą eksponowane lub przechowywane obiekty muzealne należące do Muzeum.

Uwaga: Muzeum zastrzega sobie prawo do nadzorowania transportu oraz wszelkiego przemieszczania obiektów muzealnych, pakowania, rozpakowywania, wieszania, ustawiania w gablotach, a także kontroli stanu zachowania obiektów muzealnych w trakcie użyczenia, przez pracowników Muzeum, na koszt Wnioskodawcy.

 • uzbrojonego konwoju na terenie RP, jeżeli wartość przewożonych zabytków tego wymaga (Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczania zbiorów Muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą z dnia 2 września 2014 r., Dz.U. 2014, poz. 1240).
 • W przypadku użyczeń poza granice Rzeczypospolitej Polskiej i w przypadku transportu użyczonych obiektów przez terytorium państwa obcego na Wnioskodawcy spoczywają wszelkie koszty wynikające z wypożyczenia obiektu, w tym opłacenie wszystkich składek ubezpieczeniowych, kosztów transportu, opłat spedycyjnych, podróży i diet kuriera towarzyszącego oraz instalującego/demontującego obiekty, opakowań, elementów ekspozycyjnych, fotografii do katalogów i jakichkolwiek specjalnych prac konserwatorskich i przygotowawczych niezbędnych do użyczenia obiektów. Wnioskodawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń
  i poniesienia kosztów transportu i uzbrojonego konwoju, jeżeli wymagają tego przepisy państwa, przez terytorium którego wykonywany jest transport wypożyczonego obiektu.
 • Muzea i instytucje zagraniczne są zobowiązane do przesłania raportu bezpieczeństwa (Facility Report) przed wypożyczeniem obiektów oraz przedstawienia ubezpieczenia obiektów od momentu ich wypożyczenia do momentu zwrotu (oryginał ubezpieczenia należy przedstawić do wglądu podczas odbioru obiektów z Muzeum, a poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię ubezpieczenia w języku angielskim dołączyć w formie załącznika do umowy użyczenia).

W przypadku pytań dotyczących zabezpieczenia zbiorów i ich przewożenia należy kontaktować się z Specjalistą do spraw zabezpieczeń i ochrony Muzeum, e-mail: bezpieczenstwo@muzeumslaskie.pl, tel. 32 213 08 04.

W przypadku pytań dotyczących warunków przechowywania i ekspozycji należy kontaktować się  z Pracownią Konserwacji Zabytków, e-mail: konserwacja@muzeumslaskie.pl, tel. 32 779 93 64, 504 269 191.

Zasady odbioru/zwrotu obiektów muzealnych

Termin wydania/zwrotu obiektów muzealnych Wnioskodawca uzgadnia z pracownikiem wyznaczonym przez Głównego Inwentaryzatora Muzeum, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, e-mail inwentaryzacja@muzeumslaskie.pl, tel. 32 779 93 60, 504 269 207. Obiekty odbierane są z siedziby Muzeum w Katowicach (ul. Dobrowolskiego 1) lub innego uzgodnionego miejsca przechowywania obiektów. Przekazanie obiektów odbywa się na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych zawierających konserwatorskie opisy stanu zachowania. Osoba odbierająca obiekty powinna dysponować imiennym upoważnieniem do odbioru obiektów, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji (podmiotu). Obiekty nie są udostępniane osobom trzecim (np. pracownikowi firmy kurierskiej).

Użyczenia mogą być realizowane wyłącznie w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00.

Zwrot obiektów odbywa się na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych w siedzibie Muzeum w Katowicach (ul. Dobrowolskiego 1) lub w innym uzgodnionym miejscu.

Wypożyczonych obiektów nie wolno przemieszczać bez zgody Muzeum.

Klauzula informacyjna dla pracowników instytucji użyczających obiekty z Muzeum Śląskiego (pobierz klauzulę).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn