A A A

Przestrzeganie zasad równościowych

Instytucje oraz beneficjenci realizujący Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), zobowiązani są do przestrzegania horyzontalnych zasad równościowych:

  • zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
  • zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Oprócz horyzontalnych zasad równościowych w systemie wdrażania funduszy europejskich obowiązują również horyzontalne warunki podstawowe, które musi spełniać FEnIKS przez cały okres jego realizacji. Tymi warunkami są:

Beneficjenci Programu FEnIKS mają obowiązek przestrzegania postanowień Karty praw podstawowych oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w trakcie realizacji Projektu.

W związku z powyższym Beneficjent informuje o możliwości zgłaszania do Instytucji  Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z KPON lub KPP. Sygnały, zgłoszenia i lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności Projektu z postanowieniami KPP/KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

  • poczty tradycyjnej w formie listownej na adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071,
  • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnego na stronie feniks.gov.pl
  • mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail: feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl

Dodatkowo, obok funkcjonującego mechanizmu zgłoszeń, podmioty lub osoby działające na rzecz dostępności lub równego traktowania mogą poinformować beneficjenta lub instytucję uczestniczącą we wdrażaniu FEnIKS o zauważonych problemach, nieprawidłowościach czy błędach związanych ze stosowaniem postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych lub Karty praw podstawowych

Więcej informacji o przestrzeganiu zasad równościowych dostępnych jest na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.