A A A

Zbiory

Wniosek  o użyczenie obiektów należy złożyć w Kancelarii Muzeum co najmniej sześć miesięcy przed planowaną datą wypożyczenia w przypadku muzeów i innych uprawnionych podmiotów znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z co najmniej rocznym wyprzedzeniem w przypadku muzeów i innych podmiotów uprawnionych znajdujących się poza granicami RP. 

W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy użyczenia. 

Wniosek o użyczenie należy kierować na adres: Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. Dobrowolskiego 1, lub adres e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl. 

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA: 

Muzeum udostępnia obiekty muzealne, kiedy jest to możliwe, z wyjątkiem następujących sytuacji: 

 • Obiekty muzealne zostały zaplanowane do wykorzystania w działaniach programowych Muzeum (np. do wystaw, badań, konserwacji). 
 • Stan zachowania obiektów uniemożliwia ich transport i ekspozycję. 
 • Warunki przechowywania i zabezpieczenia obiektów muzealnych nie spełniają wytycznych konserwatorskich i/lub przepisów prawa dotyczących zabezpieczeń obiektów, np. przeciwko kradzieży czy przepisów ppoż. 
 • Obiektów muzealnych nie wypożycza się osobom prywatnym. 
   

KWERENDY 

 • Wniosek o wypożyczenie obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum rekomenduje się poprzedzić zapytaniem o przeprowadzenie kwerendy w zbiorach Muzeum. Po otrzymaniu opisu projektu, celu, terminu realizacji oraz informacji dodatkowych pracownicy Muzeum wytypują listę obiektów najlepiej spełniających kryteria zapytania. Przed wysłaniem prośby o wykonanie kwerendy istnieje możliwość konsultacji z pracownikami działów merytorycznych Muzeum. 
 • Muzeum nie pobiera opłat za wykonanie kwerendy. 
 • Muzeum udzieli odpowiedzi na zapytanie (kwerendę) w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia pisma do Kancelarii Muzeum. W szczególnych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu. 
 • Zapytanie o kwerendę należy kierować do Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach, na adres ul. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, lub na adres e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl. 
 • Szczegółowych informacji o zbiorach udzielają pracownicy działów merytorycznych Muzeum: 

dokumentacja mechaniczna@muzeumslaskie.pl – zbiory Działu Dokumentacji Mechanicznej 

sztuka@muzeumslaskie.pl – zbiory Działu Sztuki 

historia@muzeumslaskie.pl – zbiory Działu Historii 

etnografia@muzeumslaskie.pl – zbiory Działu Etnografii 

archeologia@muzeumslaskie.pl – zbiory Działu Archeologii 

centrum.scenografii@scenografia-polska.pl – zbiory Centrum Scenografii Polskiej 

plastykanieprofesjonalna@muzeumslaskie.pl – zbiory Działu Plastyki Nieprofesjonalnej 

 

PROCEDURA UŻYCZENIA 

Wniosek  o użyczenie obiektów należy złożyć w Kancelarii Muzeum co najmniej sześć miesięcy przed planowaną datą wypożyczenia w przypadku muzeów i innych uprawnionych podmiotów znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z co najmniej rocznym wyprzedzeniem w przypadku muzeów i innych podmiotów uprawnionych znajdujących się poza granicami RP. 

W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy użyczenia. 

Wniosek o użyczenie należy kierować na adres:

Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach, 
40-205 Katowice, ul. Dobrowolskiego 1,

lub adres e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl. 

Wniosek powinien zawierać: 

 • dane umożliwiające identyfikację przedmiotu wypożyczenia (tytuł, nazwa, autor, numer inwentarzowy itp.), 
 • przewidywany okres użyczenia, 
 • cel użyczenia i temat wiodący projektu, 
 • miejsce i czas trwania projektu (wystawy, badań, konserwacji), 
 • informację dotyczącą planowanych publikacji w ramach projektu (rodzaj publikacji, nakład, datę publikacji oraz wersje językowe), 
 • dane kontaktowe podmiotu biorącego do używania, takie jak adres siedziby, adres e-mail, NIP, nr KRS lub nr wpisu do Rejestru Instytucji Kultury, a także imię i nazwisko osób odpowiedzialnych za organizację wypożyczenia wraz z danymi kontaktowymi, 
 • dane techniczne dotyczące oczekiwanej rozdzielczości cyfrowej fotografii obiektu (przesyłanej przez Muzeum), 
 • załączoną do Instrukcji i podpisaną klauzulę informacyjną. 
 • Wniosek o użyczenie obiektów muzealnych jest rozpatrywany przez Dyrektora Muzeum na podstawie opinii kuratorów zbiorów oraz Pracowni Konserwacji Zabytków. 
 • Informacja o decyzji w sprawie użyczenia zostaje przekazana w jak najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 
 • W przypadku wyrażenia zgody na użyczenie organizacja wypożyczenia jest realizowana przez działy merytoryczne, Głównego Inwentaryzatora oraz Pracownię Konserwacji Zabytków.

 

Koszty i warunki użyczenia: 

 • Muzeum nie pobiera dodatkowych opłat związanych z kosztami administracyjnymi i kosztami przygotowania obiektów, w związku z użyczeniem. 

 

Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt: 

 • materiałów do pakowania i transportu obiektów, takich jak m.in. specjalistyczne skrzynie potrzebne do przewozu, oprawy obiektów (passe-partout, ramy etc.), materiały potrzebne do pakowania, 
 • transportu obiektów oraz ich ubezpieczenia od momentu ich przekazania do momentu zwrotu użyczonych obiektów, 
 • w uzasadnionych wypadkach – pobytu przedstawicieli Muzeum, w celu sprawdzenia warunków bezpieczeństwa oraz warunków ekspozycyjnych, określonych w załączniku do umowy użyczenia (temperatura, wilgotność, natężenie światła itp.), panujących w miejscu, w którym będą eksponowane lub przechowywane obiekty muzealne należące do Muzeum. 
 • uzbrojonego konwoju na terenie RP, jeżeli wartość przewożonych zabytków tego wymaga (Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczania zbiorów Muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą z dnia 2 września 2014 r., Dz.U. 2014, poz. 1240). 
 • W przypadku użyczeń poza granice Rzeczypospolitej Polskiej i w przypadku transportu użyczonych obiektów przez terytorium państwa obcego na Wnioskodawcy spoczywają wszelkie koszty wynikające z wypożyczenia obiektu, w tym opłacenie wszystkich składek ubezpieczeniowych, kosztów transportu, opłat spedycyjnych, podróży i diet kuriera towarzyszącego oraz instalującego/demontującego obiekty, opakowań, elementów ekspozycyjnych, fotografii do katalogów i jakichkolwiek specjalnych prac konserwatorskich i przygotowawczych niezbędnych do użyczenia obiektów. Wnioskodawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń 
  i poniesienia kosztów transportu i uzbrojonego konwoju, jeżeli wymagają tego przepisy państwa, przez terytorium którego wykonywany jest transport wypożyczonego obiektu. 
 • Muzea i instytucje zagraniczne są zobowiązane do przesłania raportu bezpieczeństwa (Facility Report) przed wypożyczeniem obiektów oraz przedstawienia ubezpieczenia obiektów od momentu ich wypożyczenia do momentu zwrotu (oryginał ubezpieczenia należy przedstawić do wglądu podczas odbioru obiektów z Muzeum, a poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię ubezpieczenia w języku angielskim dołączyć w formie załącznika do umowy użyczenia). 

 

Przekazanie obiektów i zwrot odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
 

Uwaga: Muzeum zastrzega sobie prawo do nadzorowania transportu oraz wszelkiego przemieszczania obiektów muzealnych, pakowania, rozpakowywania, wieszania, ustawiania w gablotach, a także kontroli stanu zachowania obiektów muzealnych w trakcie użyczenia, przez pracowników Muzeum, na koszt Wnioskodawcy. 

 

W przypadku pytań dotyczących zabezpieczenia zbiorów i  ich przewożenia należy kontaktować się z Specjalistą do spraw zabezpieczeń i ochrony Muzeum, e-mail: bezpieczenstwo@muzeumslaskie.pl, tel. 32 213 08 04. 

W przypadku pytań dotyczących warunków przechowywania i ekspozycji należy kontaktować się  z Pracownią Konserwacji Zabytków, e-mail: konserwacja@muzeumslaskie.pl, tel. 32 779 93 64, 504 269 191. 

 

Zasady odbioru/zwrotu obiektów muzealnych 

Termin wydania/zwrotu obiektów muzealnych Wnioskodawca uzgadnia z pracownikiem wyznaczonym przez Głównego Inwentaryzatora Muzeum, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, e-mail: inwentaryzacja@muzeumslaskie.pl, tel. 32 779 93 60, 504 269 207. Obiekty odbierane są z siedziby Muzeum w Katowicach (ul. Dobrowolskiego 1) lub innego uzgodnionego miejsca przechowywania obiektów. Przekazanie obiektów odbywa się na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych zawierających konserwatorskie opisy stanu zachowania. Osoba odbierająca obiekty powinna dysponować imiennym upoważnieniem do odbioru obiektów, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji (podmiotu). Obiekty nie są udostępniane osobom trzecim (np. pracownikowi firmy kurierskiej). 

Użyczenia mogą być realizowane wyłącznie w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00. 

Zwrot obiektów odbywa się na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych w siedzibie Muzeum w Katowicach (ul. Dobrowolskiego 1) lub w innym uzgodnionym miejscu. 

Wypożyczonych obiektów nie wolno przemieszczać bez zgody Muzeum. 

Muzeum Śląskie w Katowicach udostępnia swoje zbiory do reprodukowania, kopiowania i filmowania w celach popularyzatorskich, naukowych, komercyjnych i kolekcjonerskich. 

Udzielamy licencji na publikowanie wizerunków muzealiów, wnętrz muzealnych i przestrzeni zewnętrznych. Wykonujemy fotografie cyfrowe muzealiów i ekspozycji. 

Zasady udostępniania: 

Wizerunki cyfrowe muzealiów nieobjęte prawami autorskimi – tzw. domena publiczna

 • Zdjęcia udostępniane są na podstawie pisemnego zamówienia (Plik do pobrania) skierowanego na adres: inwentaryzacja@muzeumslaskie.pl
 • Wizerunek przekazywany jest bezpłatnie zawsze w formie cyfrowej (do formatu A4, rozdzielczość 300 dpi). 
 • Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów nośnika (płyta CD, DVD) i przesyłki pocztowej według cennika Poczty Polskiej. 
 • Przy zamówieniach specjalnych, innych niż określone w punkcie 2, ceny ustalane są indywidualnie. Uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania wizerunku w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych zamówieniach, które mogą mieć wpływ w szczególności na czas przygotowania i zaangażowanie zespołu pracowników. 
 • Zamawiający zobowiązuje się do zamieszczenia w publikacji pod fotografią informacji, że dzieło pochodzi ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach. 
 • Muzeum będzie wdzięczne za przekazanie jednego egzemplarza publikacji do zbiorów Biblioteki.

 

Wizerunki cyfrowe muzealiów z autorskimi prawami majątkowymi, fotografie ekspozycji i przestrzeni zewnętrznych

 • Udostępnienie wizerunków następuje na mocy odpłatnej, niewyłącznej umowy licencyjnej z prawem do jednorazowej publikacji. 
 • Zdjęcia udostępniane są na postawie pisma skierowanego do Dyrektora Muzeum Śląskiego bezpośrednio na adres: dyrekcja@muzeumslaskie.pl lub licencje@muzeumslaskie.pl
 • Realizacją zamówień zajmuje się: Dział Marketingu, tel.(32) 77 99 369 
 • Cennik (podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT)

   

Rodzaj udostępnienia 

Cena licencji w zł 

(dotyczy jednego 
wizerunku) 

Informacje dodatkowe 

Publikacja książkową, broszurowa, katalogowa 

100-500 

Cena uzależniona od charakteru publikacji, nakładu, wymaganej 
objętości pliku, sektora odbiorców 

Publikacja w prasie codziennej, czasopiśmie 

50-200 

Cena uzależniona od charakteru publikacji, nakładu, wymaganej 
objętości pliku, sektora odbiorców 

Pocztówki 

50-300 

Cena uzależniona od nakładu, wymaganej objętości pliku 

Kalendarze 

50-500 

Cena uzależniona od nakładu, wymaganej objętości pliku 

Plakaty 

50-600 

Cena uzależniona od formatu, nakładu, wymaganej objętości pliku 

Strona internetowa 

50-500 

Cena uzależniona od charakteru strony, czasu ekspozycji, 
sektora odbiorców 

Prace naukowo-badawcze 

20-50 

Konieczne jest dołączenie do zamówienia 
zaświadczenia/referencji instytucji promującej daną pracę badawczą 

Cel kolekcjonerski 

50 

 

Wysokość opłaty za filmowanie ekspozycji ustalana będzie 
indywidualnie 

 

 

 

Ustalone ceny mogą ulec zmianie, jeżeli charakter usług i udzielonych licencji uzasadniają potrzebę zastosowania indywidualnej wyceny. 

Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach może przyznać zniżkę, jeśli fotografie mają być wykorzystane w celach badawczych, edukacyjnych lub promocyjnych na wniosek Licencjobiorcy. 

III. Muzeum nie udostępnia fotografii obiektów, do których nie przysługują mu autorskie prawa majątkowe umożliwiające swobodne dysponowanie wizerunkiem chronionego zabytku, chyba że zamawiający uzyska zgodę od autora dzieła lub jego następców prawnych. 

Udostępnienie wizerunków do katalogów wystaw obiektów użyczanych z Muzeum Śląskiego reguluje umowa użyczenia. 

Muzeum Śląskie w Katowicach, wydaje oświadczenia wyrażające gotowość przyjęcia i przyjmuje materiały z badań archeologicznych prowadzonych na terenie województwa śląskiego.

Szczegółowe warunki przyjęcia materiałów tj. zawartość wniosku o wydanie oświadczenia, lista wymaganych, niezbędnych dokumentów do przekazania materiałów, zasady ich dostarczenia, wytyczne odnośnie przygotowania przekazywanych materiałów, wzory załączników oraz inne niezbędne informacje, zawarte są w Regulaminie, załączonym poniżej.

 • Regulamin wydawania oświadczeń o przyjęciu zabytków archeologicznych i przekazywania zabytków archeologicznych do Muzeum Śląskiego w Katowicach /plik pdf/
 • Klauzula informacyjna dla osób składających zabytki archeologiczne w depozyt Muzeum Śląskiego w Katowicach /plik pdf/

Muzeum Śląskie w Katowicach w latach 1985-2004 uczestniczyło w wydawaniu zezwoleń na wywóz dzieł sztuki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z tego powodu przedmioty o tym charakterze były znakowane pieczęciami o następującej treści: „Muzeum Śląskie w Katowicach” i „WKZ-4, Przedmiot nie podlega zakazowi wywozu za granicę”. 

Dopełniał je ręcznie pisany numer zezwolenia: MŚK/5333/numer zezwolenia/rok wydania. 

Oznakowania te w żaden sposób nie mogą być traktowane jako odnoszące się do prawa własności obiektów czy też ograniczające prawo do przenoszenia tego prawa na podmioty trzecie. 

 

ENG: 

Between 1985 and 2004, Muzeum Śląskie in Katowice participated in the issuance of permits for the export of works of art outside the borders of the Republic of Poland. 

Due to the above, items of this nature were marked with the following stamps: “Muzeum Śląskie w Katowicach” [Muzeum Śląskie in Katowice] and “WKZ-4, Przedmiot nie podlega zakazowi wywozu za granicę” [WKZ-4, Item not subject to export ban]. 

They were completed by a handwritten permit number: MŚK/5333/permit number/year of issue. 

These markings may in no way be regarded as a designation relating to the property right or to restriction of the right to transfer this right to third parties. 

 

DE: 

Das Schlesische Museum beteiligte sich in den Jahren 1985-2004 an der Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen für Kunstwerke in Hinsicht auf deren Ausfuhr aus der Republik Polen.  

Dabei wurden betreffende Gegenstände mit den Stempeln folgenden Inhalts gekennzeichnet: „Muzeum Śląskie w Katowicach” und „WKZ-4, Przedmiot nie podlega zakazowi wywozu za granicę“ (übers. “WKZ-4, der Gegenstand unterliegt dem Ausfuhrverbot nicht“). 

Zusätzlich wurde eine Genehmigungsnummer handschriftlich eingetragen:  MŚK/5333/Genehmigungsnummer/Jahr der Erteilung der Ausfuhrgenehmigung. 

Diese Kennzeichnungen deuten keinesfalls auf das Eigentumsrecht in Bezug auf ein betreffendes Gegenstand bzw. auf ein einschränkendes Recht auf Übertragung des Eigentumsrechts auf Dritte.