A A A

Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek

Muzeum Śląskie decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dofinansowanie z Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 na zadanie pod nazwą „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach.”

Projekt ma na celu nadanie nowej funkcji obiektom pokopalnianym i zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynków, a także ich wyposażenie. Budynek dawnej łaźni Gwarek ma pełnić funkcję magazynu studyjnego eksponatów związanych z historią przemysłu oraz militariami z możliwością udostępnienia przestrzeni zwiedzającym.

W budynku zaplanowano otwartą przestrzeń halową uzupełnioną o dwukondygnacyjne antresole, której główną funkcją jest ekspozycja największych i najcięższych eksponatów wielkogabarytowych, w tym maszyny parowej z huty Baildon oraz elektrycznej maszyny wyciągowej z KWK Rydułtowy. Oprócz działań infrastrukturalnych projekt zakłada realizację działań miękkich w postaci oferty kulturalno-edukacyjnej, szkoleń związanych z zakresem projektu oraz działań promocyjnych prowadzonych we współpracy z partnerem projektu – Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego.

Niniejszy projekt jest kontynuacją całościowego większego przedsięwzięcia, jakim jest stworzenie kompleksu zabudowań nowej siedziby Muzeum Śląskiego wraz z rewitalizacją i udostępnieniem budynków oraz terenu dawnej Kopalni Katowice społeczeństwu. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od początku 2021 roku do listopada 2024 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 34 mln zł, z czego otrzymane w ramach MF EOG dofinansowanie wynosi 15,1 mln zł. Pozostałą cześć budżetu stanowi wkład własny Województwa Śląskiego.

logotypy: funduszy norweskich, MKiDN, Województwa Śląskiego oraz flaga i godło Polski

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

By the decision of the Ministry of Culture and National Heritage the Silesian Museum received funding from the “Culture” Programme of the European Economic Area Financial Mechanism for 2014-2021. This allocation will be used for the task entitled “Reconstruction and adaptation of the historic building of the former Gwarek bathhouse into a studio warehouse of the Silesian Museum in Katowice.” The project’s purpose is to provide a new function to the post-mining facilities and to develop the area around the buildings, as well as to furnish them appropriately. The building of the former Gwarek bathhouse is to serve as a studio warehouse for exhibits related to the history of industry and military wares, with the possibility of making the space available to visitors. The building will have an open hall with two-story mezzanines, which will serve mainly as an exhibition area for the largest and heaviest exhibits, including a steam engine from the Baildon Steelworks and an electric hoisting machine from the Rydułtowy Coal Mine.

In addition to infrastructure activities, the project assumes the implementation of soft activities in the form of a cultural and educational offer, training courses related to the scope of the project and promotional activities conducted in cooperation with the project partner – the Norwegian Institute for Cultural Heritage Research.

This project is a continuation of a larger undertaking, which is the creation of a complex of buildings for the new seat of the Silesian Museum, including the revitalization and making the buildings and the area of the former Katowice Mine available to the public.

The implementation of the project is planned for the period from the beginning of 2021 till November 2024. The total value of the project amounts to PLN 34 million, of which the funding received from the EEA FM amounts to PLN 15.1 million. The remaining part of the budget is the own contribution of the Silesian Voivodeship.

Nazwa projektu: Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach

Całkowita wartość projektu: 34 067 576,00 zł, w tym koszty kwalifikowane: 18 931 906,55 zł.

Na wartość projekty składa się:

  • dofinansowanie z funduszy EOG: 15 107 661,43 zł (79,80 % kosztów kwalifikowanych),
  • wkład własny Woj. Śląskiego czyli 18 959 914,57 zł.

Okres realizacji projektu: 01.2021 – 11.2024

Kontakt w sprawie informacji o projekcie: inwestycje@muzeumslaskie.pl

Name of the project: Redevelopment and adaptation of the historic building of the former Gwarek bathhouse into a studio warehouse of the Silesian Museum in Katowice

Total value of the project: PLN 34 067 576,00, including eligible (refundable) costs: PLN 18 931 906,55.

The value of the projects consists of:

  • co-financing from EEA funds: PLN 15 107 661,43 (79,80 % of eligible costs),
  • own contribution of the Silesian Voivodeship, e.g. PLN 18 959 914,57.

Project implementation period: January 2021 – November 2024

DSC2624
Program kulturalny projektu
Budynek dawnej Łaźni Gwarek, w tle wyciąg szybowy.
Postępy prac budowlanych