A A A

Monitoring wizyjny – klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna – Monitoring wizyjny na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informuję, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowice (40-205), przy ul. Dobrowolskiego 1 (dalej: „Muzeum Śląskie” lub „Muzeum”).

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych:

– na piśmie na adres Muzeum Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dobrowolskiego 1;

– telefonicznie: (32) 7799881, (32)7799325;

– pod adresem e-mai: iod@muzeumslaskie.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muzeum polegających na: a) niedopuszczeniu do sytuacji, w której zbiory mogą zostać utracone, uszkodzone lub zniszczone w wyniku kradzieży lub innego niebezpieczeństwa, w zakresie stosowania zabezpieczeń elektronicznych (monitoring), a to na podstawie art. art. art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach w zw. z § 7 pkt. 1 oraz § 32 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą oraz art. 1 i art. 2 ustawy o muzeach.b) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia w tym zwłaszcza obiektów muzealnych na terenie Muzeum Śląskiego, a także na terenach zewnętrznych przynależnych do Muzeum, a to na podstawie art. 222 Kodeksu pracy.

2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Muzeum polegających na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń przysługujących Muzeum Śląskiemu w Katowicach, bądź obrony przez Muzeum przed roszczeniami osób trzecich;

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.

Obszar objęty monitoringiem wizyjnym

Teren wewnętrzny Muzeum Śląskiego oraz obszar wokół Muzeum, tj. obszar przynależny do Muzeum wraz z drogami dojazdowymi i parkingami oraz budynkami posadowionymi na terenach przynależnych do Muzeum, w obrębie ulic Tadeusza Dobrowolskiego, Al. Roździeńskiego i ul. Jerzego Haralda, do granicy ul. Henryka Mikołaja Góreckiego (bez widoku na samą ulicę).

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Muzeum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring.

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły. Po upływie wskazanego niżej okresu przechowywania danych osobowych, zapis z monitoringu jest usuwany.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach, dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np.: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, a także doradcom zewnętrznym i audytorom) lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres 90 dni od daty ich powstania, chyba że stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym przez organy państwowe na podstawie przepisów prawa – wówczas nagrania będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania. Po upływie wskazanego wyżej okresu nagrania są usuwane.

Uprawnienia i skarga do organu nadzoru

Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych zrejestrowanych przez monitoring, oraz żądania ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO), jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne (podpisane) zgłoszenie na adres e – mail: iod@muzeumslaskie.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.