A A A

Rewitalizacja byłej kuźni i warsztatu mechanicznego

Muzeum Śląskie decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dofinansowanie na zadanie „Adaptacja budynków poprzemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcje ekspozycyjną i edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach” w ramach naboru do VII Priorytetu Kultura Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Projekt stanowi kolejny etap rewitalizacji i adaptacji terenu oraz obiektów po byłej kopalni Katowice na cele muzealne, tworzących wraz z sąsiednimi instytucjami Katowicką Strefę Kultury.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa adaptacja dwóch zabytkowych obiektów pokopalnianych (warsztat mechaniczny i kuźnia) wraz z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu budynków i wyposażeniem obiektów. Budynki docelowo będą pełnić głównie funkcję wystawienniczą z zasadniczym przeznaczeniem na wystawę stałą prezentującej historię przemysłu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. W budynkach zlokalizowana zostanie również przestrzeń warsztatowo-edukacyjna oraz profesjonalna pracownia konserwacji metalu wraz z zapleczem techniczno-magazynowym.

Główne zadania w ramach projektu obejmować będą:

  • kompleksowe roboty budowlane przy obiektach oraz zagospodarowaniu terenu
  • prace projektowe
  • nadzory inwestorskie, autorskie, konserwatorskie
  • zakup sprzętu i wyposażenia
  • kompleksową konserwację wielkogabarytowych eksponatów muzealnych związanych z przemysłem
  • digitalizację muzealiów wraz z ich udostępnieniem online
  • działania informacyjno-promocyjne
  • działania kulturalno-edukacyjne w postaci szkoleń własnych kadr oraz edukacji ekologicznej

Oprócz działań infrastrukturalnych projekt zakłada realizację działań miękkich w postaci oferty kulturalno-edukacyjnej, w szczególności szkoleń własnych kadr oraz edukacji ekologicznej.

Projekt, z racji różnorodnej oferty kulturalno-edukacyjnej, skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców, w tym dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych, rodzin z dziećmi, seniorów, mieszkańców regionu oraz turystów krajowych i zagranicznych.

Celem projektu jest stworzenie nowych, trwałych miejsc pracy po zakończeniu projektu, zwiększenie dostępności online instytucji poprzez wprowadzenie do oferty Muzeum nowej oferty kulturalnej, w tym wydarzeń realizowanych w formule online oraz wzrost liczby odwiedzających.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Fenix logotypy

Całkowity koszt projektu: 49 400 307,66 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 32 113 873,45 zł

Termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2024-2028.

Kontakt w sprawie informacji o projekcie: inwestycje@muzeumslaskie.pl