A A A

Deklaracja dostępności

Muzeum Śląskie w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2023-05-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

  • Dokumenty do pobrania

 

Wyłączenia:

  • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich liczbę . Każdorazowo po zgłoszeniu potrzeby dostępu do dokumentu zostanie on przygotowany w formie dostępnej.
  • Większość filmów udostępnianych na kanale YouTube powiązanym ze stroną nie ma opisanych scen, żaden nie zawiera audiodeskrypcji. Głównie z uwagi na charakter filmów, które są najczęściej wypowiedziami kuratorów, wywiadami itp. Opisy będą uzupełniane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-02-15. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-02-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Anna Dąbrowaa.dabrowa@muzeumslaskie.pl, tel. 32 213 0855. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

Adres organu odwoławczego: ul. Dobrowolskiego 1 40-205 Katowice

Adres e-mail organu odwoławczego: dyrekcja@muzeumslaskie.pl

Telefon organu odwoławczego: (32) 779 93 00

Dostępność architektoniczna

Siedziba Muzeum Śląskiego powstała na terenie dawnej kopalni Katowice. Kompleks obejmuje nowe budynki, umieszczone częściowo pod ziemią, oraz budynki pokopalniane. Część z nich została odnowiona i udostępniona do zwiedzania. Niektóre trasy łączące poszczególne budynki mają niewielkie nachylenia.

Wszystkie budynki udostępnione do zwiedzania są wyposażone w windy. W budynku wystaw winda znajduje się poza strefą zwiedzania, dlatego po zwiedzeniu poziomu -2 należy poinformować przy kasach o konieczności skorzystania z windy prowadzącej na poziom -4. Rampa, która łączy dwa poziomy wystaw nie jest pochylnią, posiada zbliżone nachylenie do pochylni, jednak nie jest wyposażona w poręcze. Wszystkie korytarze i drzwi wejściowe mają odpowiednie szerokości zapewniające dostęp dla osób poruszających się na wózkach.

Parking podziemny oraz parking naziemny posiada miejsca wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Z parkingu podziemnego do poszczególnych przestrzeni prowadzą windy. Z parkingu naziemnego trasa jest częściowo nachylona. Do budynku Łaźni prowadzi z parkingu winda terenowa.

Z uwagi na lokalizację budynku na wzgórzu z ulicy Tadeusza Dobrowolskiego i zlokalizowanego tam przystanku prowadzi winda.

We wszystkich budynkach są toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W pobliżu kas znajdują się dwa wózki dostępne na życzenie.

W budynku holu centralnego jest pokój opieki nad dzieckiem, a w budynku głównym strefa wyciszenia. W kasach są dostępne do wypożyczenia słuchawki wygłuszające.

Na wszystkich wystawach są miejsca do siedzenia.

Stanowisko informacji, punkty kasowe oraz sala audytoryjna są wyposażone w pętle indukcyjną. W muzeum pracują osoby, które posługują się językiem migowym na różnych poziomach.

W budynku głównym oraz administracyjnym, a także na zewnątrz znajdują się naziemne linie prowadzące. W kasach oraz strefie wyciszenia są dostępne opracowania w alfabecie Braille’a, w tym Informatory wyposażone w wypukłe plany budynków.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Koordynatorka dostępności: Anna Dąbrowa, a.dabrowa@muzeumslaskie.pl, tel. 32 213 0855.

Udogodnienia

Na stronie https://muzeumslaskie.pl/muzeum-dostepne/ wyszczególniono informacje dotyczące wprowadzonych rozwiązań i oferty dostępnej.

Wejścia do budynków, na wieżę oraz do czytelni i do kas wyposażono w znaczniki Totupoint.

W recepcji oraz kasach dostępny jest skrócony plan tyflograficzny z krótką informacją w alfabecie Braille’a. Bardziej szczegółowe plany wypukłe dostępne są wyłącznie w kasach.
W kasach, recepcji oraz w audytorium jest zainstalowana pętla indukcyjna.

Wszystkie filmy mają napisy. Do wybranych wydarzeń są dostępne filmy w PJM.

Koordynatorka dostępności: Anna Dąbrowa, a.dabrowa@muzeumslaskie.pl, tel. 32 213 0855.