A A A

RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

(Informacja przekazywana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Muzeum Śląskie w Katowicach z siedzibą: 40-205 Katowicach, ulica T. Dobrowolskiego 1.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Magdalena Kubańda – Sasiak, kontakt: iod@muzeumslaskie.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w szczególności celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wobec osób kierujących korespondencję do muzeum. Obowiązek ten wynika z nałożonych przepisami prawa powinności administracji, dotyczących załatwiania spraw i udzielania odpowiedzi w zakresie kompetencji Dyrektora Muzeum Śląskiego. Możliwe jest przetwarzanie danych osobowych również w innych celach, jednak wyłącznie z zasadami określonymi w art. 5 RODO i na podstawie art. 6 RODO.

4. Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom lub ich kategoriom: wyłącznie podmiotom upoważnionym lub podmiotom właściwych do udzielenia odpowiedzi w zakresie przesyłanej korespondencji na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.

6. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz zgodnie z długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w przepisach kancelaryjnych Muzeum Śląskiego w Katowicach, utworzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: – dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia • prawo to podlega ograniczeniu w przypadku żądania kopii danych, której udostępnienie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych podmiotów danych, – żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia • prawo to w przypadku żądania uzupełnienia danych jest ograniczane przez cele przetwarzania danych, -usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia. Prawo do bycia zapomnianym jest ograniczone w zakresie: • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, • celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych

lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do bycia zapomnianym, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia • prawo to jest ograniczone poprzez konieczność wykazania przez wnioskującego swojej szczególnej sytuacji oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, a przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, – żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia • prawo to jest ograniczone do przypadków, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby lub dla realizacji umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą. Prawo to przysługuje również w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Korzystanie z tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.

9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczące jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. W Muzeum Śląskim w Katowicach nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW Muzeum Śląskiego w Katowicach

w oparciu o art. 14 ust. 1 – 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO)

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowicach (40-205), przy ul. Dobrowolskiego 1 (dalej: „my” lub „Muzeum Śląskie”).

Kontakt z Inspektorem ochrony danych:

– na piśmie na adres Muzeum Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dobrowolskiego 1

– telefonicznie: (32) 7799881, (32)7799325;

– pod adresem e-mai: iod@muzeumslaskie.pl

Źródło danych

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa pracodawcy/ zleceniodawcy, a ich przekazanie nastąpiło w związku z realizacją umowy z Muzeum Śląskim przez Państwa pracodawcę/zleceniodawcę/zamawiającego.

Kategorie odnośnych danych

Muzeum Śląskie przetwarza dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, nazwa pracodawcy/zleceniodawcy/zamawiającego, stanowisko służbowe, dane kontaktowe.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

1. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu realizacji przedmiotu umowy zawartej z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą/zamawiającym. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celu publicznego, zgodnie z celami i zadaniami Muzeum wynikającymi z ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. ze zm., w szczególności art. 1 i art.2 ww. ustawy oraz ze statutu Muzeum Śląskiego w Katowicach;

2. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Muzeum polegających na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń przysługujących Muzeum Śląskiemu w Katowicach, bądź obrony przez Muzeum Śląskie przed roszczeniami osób trzecich w związku z realizacją umowy;

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Muzeum usługi informatyczne, prawne, audytorskie, a także uprawnionym organom publicznym np. Policji, Prokuraturze.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będę przechowywane:

1. przez okres obowiązywania umowy z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą/zamawiającym,

2. następnie do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.;

3. w sposób zgodny z Instrukcją Kancelaryjną Muzeum Śląskiego.

Uprawnienia i skarga do organu nadzoru

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres Muzeum Śląskiego w Katowicach lub za pośrednictwem e-mail: iod@muzeumslaskie.pl.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Klauzula Informacyjna – Monitoring wizyjny na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informuję, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowice (40-205), przy ul. Dobrowolskiego 1 (dalej: „Muzeum Śląskie” lub „Muzeum”).

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych:

– na piśmie na adres Muzeum Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dobrowolskiego 1;

– telefonicznie: (32) 7799881, (32)7799325;

– pod adresem e-mai: iod@muzeumslaskie.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muzeum polegających na: a) niedopuszczeniu do sytuacji, w której zbiory mogą zostać utracone, uszkodzone lub zniszczone w wyniku kradzieży lub innego niebezpieczeństwa, w zakresie stosowania zabezpieczeń elektronicznych (monitoring), a to na podstawie art. art. art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach w zw. z § 7 pkt. 1 oraz § 32 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą oraz art. 1 i art. 2 ustawy o muzeach.b) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia w tym zwłaszcza obiektów muzealnych na terenie Muzeum Śląskiego, a także na terenach zewnętrznych przynależnych do Muzeum, a to na podstawie art. 222 Kodeksu pracy.

2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Muzeum polegających na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń przysługujących Muzeum Śląskiemu w Katowicach, bądź obrony przez Muzeum przed roszczeniami osób trzecich;

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.

Obszar objęty monitoringiem wizyjnym

Teren wewnętrzny Muzeum Śląskiego oraz obszar wokół Muzeum, tj. obszar przynależny do Muzeum wraz z drogami dojazdowymi i parkingami oraz budynkami posadowionymi na terenach przynależnych do Muzeum, w obrębie ulic Tadeusza Dobrowolskiego, Al. Roździeńskiego i ul. Jerzego Haralda, do granicy ul. Henryka Mikołaja Góreckiego (bez widoku na samą ulicę).

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Muzeum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring.

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły. Po upływie wskazanego niżej okresu przechowywania danych osobowych, zapis z monitoringu jest usuwany.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach, dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np.: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, a także doradcom zewnętrznym i audytorom) lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres 90 dni od daty ich powstania, chyba że stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym przez organy państwowe na podstawie przepisów prawa – wówczas nagrania będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania. Po upływie wskazanego wyżej okresu nagrania są usuwane.

Uprawnienia i skarga do organu nadzoru

Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych zrejestrowanych przez monitoring, oraz żądania ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO), jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne (podpisane) zgłoszenie na adres e – mail: iod@muzeumslaskie.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.