Kup bilet

Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek

Muzeum Śląskie decyzją Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymało dofinansowanie z Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 na zadanie pod nazwą „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach.” Projekt ma na celu nadanie nowej funkcji obiektom pokopalnianym i zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynków, a także ich wyposażenie. Budynek dawnej łaźni Gwarek ma pełnić funkcję magazynu studyjnego eksponatów związanych z historią przemysłu oraz militariami z możliwością udostępnienia przestrzeni zwiedzającym. W budynku zaplanowano otwartą przestrzeń halową uzupełnioną o dwukondygnacyjne antresole, której główną funkcją jest ekspozycja największych i najcięższych eksponatów wielkogabarytowych, w tym maszyny parowej z huty Baildon oraz elektrycznej maszyny wyciągowej z KWK Rydułtowy.

Oprócz działań infrastrukturalnych projekt zakłada realizację działań miękkich w postaci oferty kulturalno-edukacyjnej, szkoleń związanych z zakresem projektu oraz działań promocyjnych prowadzonych we współpracy z partnerem projektu – Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego.

Niniejszy projekt jest kontynuacją całościowego większego przedsięwzięcia, jakim jest stworzenie kompleksu zabudowań nowej siedziby Muzeum Śląskiego wraz z rewitalizacją i udostępnieniem budynków oraz terenu dawnej Kopalni Katowice społeczeństwu.

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od początku 2021 roku do marca 2024 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 23,7 mln zł, z czego otrzymane w ramach MF EOG dofinansowanie wynosi 15,1 mln zł. Pozostałą cześć budżetu stanowi wkład własny Województwa Śląskiego.

 

Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek 1                Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek                    Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek 24

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

Nazwa projektu: Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach

Całkowita wartość projektu: 23 714 419,37 zł, w tym koszty kwalifikowane: 18 931 906,55 zł.

Na wartość projekty składa się:

  • dofinansowanie z funduszy EOG: 15 107 661,43 zł (79,80 % kosztów kwalifikowanych),
  • wkład własny Woj. Śląskiego czyli 8 606 757,94 zł.

Okres realizacji projektu: 01.2021 – 03.2024

Nowe funkcje dawnych obiektów

Budynek łaźni Gwarek (pierwotnie pełniący funkcję maszynowni szybu Gruschka) wybudowany został w 1903 r. w stylu historyzującym z elementami neogotyckimi i neoromańskimi, posiada bogaty wystrój architektoniczny elewacji szczytowych. Po wybudowaniu w 1952 r. nowej maszynowni z maszyną wyciągową, obecny budynek został zaadaptowany na łaźnię tzw. „Gwarek”, która funkcjonowała do lat 90-tych XX wieku. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków miasta Katowice.

Warsztat wiertaczy jest niewielkim, parterowym obiektem przylegającym do północno-wschodniego narożnika łaźni Gwarek. Budynek powstał w 1910 r. i prawdopodobnie stanowił budynek markowni. W 1923 r po przeniesieniu markowni do łaźni robotniczej zaadaptowano go na obiekt warsztatowy przy maszynowni szybu Gruschka (ob. Gwarek).

W ramach projektu zrewitalizowane obiekty otrzymają nową funkcję muzealno-edukacyjną przy zachowaniu jak największej ilości elementów istniejących decydujących o postindustrialnym

charakterze budynku. Budynek łaźni będzie pełnić funkcję magazynu studyjnego eksponatów związanych z historią przemysłu oraz militariami, w tym m.in. maszyny parowej Huty Baildon oraz elektrycznej maszyny wyciągowej KWK Rydułtowy, który będzie dostępny dla zwiedzających. W budynku planuje się także strefę biurową oraz pomieszczenia sanitarne i techniczne. Magazynowanie i prezentacja zbiorów możliwe będą na poziomie przyziemia, piwnicy oraz dwóch dodatkowych poziomach, które stanowić będą projektowane antresole. Ze względu na znaczne gabaryty i ciężary
eksponatów w budynku planuje się instalację suwnicy przemysłowej w celach transportowych. Warsztat wiertaczy posłuży jako budynek przeznaczony do sezonowego użytku przestrzeni zewnętrznych Muzeum.
Program kulturalny projektu

W ramach projektu zaplanowano również szeroki program kulturowy w budynkach łaźni i warsztatu wiertaczy oraz w i ich otoczeniu, zarówno w trakcie realizacji projektu jak i w okresie trwałości. Będą realizowane działania podejmujące tematy różnorodności kulturowej, integracji osób wykluczonych społecznie czy udziału osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Wśród działań znajdą się unikatowe koncerty w przestrzeniach industrialnych, wystawy opowiadające o dziedzictwie kulturowym Górnego Śląska, spotkania, prelekcje oraz dyskusje. Nie zabraknie wydarzeń, które zachwycą dorosłych, młodzież jak i dzieci.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn