Kup bilet

Performatywny magazyn

Performatywny magazyn 1

„Performatywny Magazyn” to program rezydencji artystycznych, którego celem jest stworzenie w Muzeum Śląskim autonomicznej strefy przeznaczonej dla artystów sztuk wizualnych i performatywnych z Polski i zagranicy, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Program ma umożliwić młodym artystom zdobywanie nowych doświadczeń poprzez realizację projektów twórczo reinterpretujących temat przemysłowej panoramy Śląska. Zakres tematyczny proponowanych działań powinien odnosić się do industrialnych przestrzeni Śląska odczytywanego w kontekście krainy historycznej (obejmującej teren Polski, Niemiec i Czech), ze szczególnym uwzględnieniem zmian związanych z rozwojem przemysłu w XIX wieku oraz współczesnego postrzegania dziedzictwa poprzemysłowego.

OGŁASZAMY NABÓR NA REZYDENCJE ARTYSTYCZNE

Zasady uczestnictwa

1. Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy absolwentów lub studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu artystycznym, z kraju i zagranicy, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

2. Muzeum zakłada możliwość zgłaszania się zespołów składających się maksymalnie z dwóch osób.

3. Uczestnicy biorący udział w rezydencji muszą być twórcami, współtwórcami pracy.

4. W ramach rezydencji Muzeum pokrywa koszty podróży (związanej z realizacją rezydencji) oraz wypłaca rezydentowi honorarium w wysokości 5000 zł brutto, z którego rezydent pokrywa koszty noclegu. Wszystkie zasady wypłacenia honorarium zostaną określone w umowie między rezydentem a Muzeum.

5. Muzeum zapewnia pulę środków na zakup lub wykonanie materiałów związanych z realizacją rezydencji lub projektu rezydencji przez rezydentów w wysokości nieprzekraczalnej kwoty 10 000 zł brutto na każdą rezydencję. Szczegółowe koszty wykonawcze będą ustalane każdorazowo z koordynatorem rezydencji ze strony Muzeum a rezydentem.

Terminy:

1. Termin składania propozycji projektów wraz z załącznikami upływa 15.02.2018 r. o godz. 23.59. Prace należy przesyłać na adres: m.czerny@scenografia-polska.pl. Do e-maila zawierającego zgłoszenie należy dołączyć:

  • kartę zgłoszenia;
  • opis projektu zawierający zarówno jego ideę, jak również sposób realizacji;
  • wstępny szacunkowy budżet realizacyjny;
  • portfolio prezentujące dotychczasowe działania.

2. Przedstawiciele Muzeum dokonują selekcji projektów do dnia 28.02.2018 r.

3. Autorzy projektów wybranych w ramach wstępnej selekcji zostaną mailowo lub telefonicznie zaproszeni do szczegółowego zaprezentowania projektu podczas rozmowy do dnia 5.03.2018 r.

4. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone 30.03.2018 r.

5. Czas trwania jednej rezydencji wynosi od 15 do 21 dni.

6. Całkowity czas trwania projektu obejmuje okres pomiędzy październikiem 2018 r. a październikiem 2019 r., przy czym finałowe prezentacje rezydencji będą realizowane w następujących okresach:

  • październik–listopad 2018;
  • październik 2019.

REGULAMIN: PDF

ZAŁĄCZNIK NR 1 – KARTA ZGŁOSZENIOWA: PDF

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAW AUTORSKICH ORAZ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: PDF

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo