Kup bilet

Zespół

Marcin Gwoździewicz
p.o. dyrektor

Marcin Gwoździewicz jest menadżerem z doświadczeniem w zarządzaniu na rynku komercyjnym i w podmiotach publicznych. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra sztuki.

Wykształcenie zawodowe poszerzał w Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie na kierunku reżyseria. Ukończył studia menadżerskie, uzyskując dyplom Executive MBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie & Apsley Business School – London.

 

Marek Bącławek
zastępca dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych
e. m.baclawek@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 44
Marek Zieliński
pełnomocnik ds. działalności podstawowej
e. m.zielinski@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 10
Justyna Jarosz
pełnomocnik dyrektora ds. przechowywania zbiorów
e. j.jarosz@muzeumslaskie.pl
t. 539 539 740
Małgorzata Zych
główny księgowy
e. m.zych@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 79
Biuro Podawcze

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Do zadań Biura Podawczego należy przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz koordynacja obiegu dokumentów wewnętrznych.

Anna Szafranek
Referent ds. dokumentacji
e. a.szafranek@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 00
Joanna Grabeus
Referent administracyjny
e. j.grabeus@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 74
Projekty

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Magdalena Czerny-Kehl
Specjalista ds. koordynacji projektów artystycznych
e. m.czerny@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 17
Maja Duda
Specjalista ds. projektów wystawienniczych
e. m.duda@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 43
Rzecznik prasowy
Katarzyna Hryniawska
Rzecznik prasowy
e. k.hryniawska@muzeumslaskie.pl
t. 787 097 479
Informacja

40-205 Katowice
ul. T. Dobrowolskiego 1
tel. 32 779 93 00

Kasy

Muzeum Śląskie
tel. 32 213 08 70

 

Sekretariat
Anna Harazmus
Asystentka Dyrektora
e. dyrekcja@muzeumslaskie.pl
t. 32 77 99 301
Monika Jeziorska
Kierownik Kancelarii
e. m.jeziorska@muzeumslaskie.pl
t. 32 77 99 302
Centrum Scenografii Polskiej

Siedziba Centrum Scenografii Polskiej, ul. T. Dobrowolskiego 1

Idea powstania instytucji o profilu muzealnym gromadzącej dzieła scenograficzne została zainicjowana przez prof. Zenobiusza Strzeleckiego, wybitnego scenografa, teoretyka i historyka teatru. Już w latach 60. ubiegłego wieku postulował on konieczność utworzenia miejsca, które zajmowałoby się ochroną i opracowaniem kluczowych dla polskiej kultury prac z zakresu plastyki teatralnej i filmowej. W 1974 r., na spotkaniu członków Sekcji Scenografów Polskich ZPAP, podjęto decyzję o rozpoczęciu starań w celu założenia muzeum scenografii. W 1984 r. w Katowicach zostało reaktywowane Muzeum Śląskie, w którym powstał Dział Plastyki Teatralnej. Został on utworzony 15 października 1985 r., a inicjatorem przedsięwzięcia był Jerzy Moskal, scenograf związany z Teatrem Śląskim w Katowicach, podobnie jak Zenobiusz Strzelecki od wielu lat zabiegający o powołanie do życia instytucji zajmującej się nie tylko tworzeniem kolekcji prac scenograficznych, ale także ich badaniem i popularyzacją. Dział Plastyki Teatralnej już w pierwszym roku działalności zgromadził kilka tysięcy prac czołowych polskich twórców i zorganizował kilka wystaw, m.in. był współorganizatorem I Spotkań Teatru Wizji i Plastyki w Katowicach. W kolejnych latach zbiory muzeum zostały wzbogacone o dokumentację teatralną, na którą składały się recenzje, programy teatralne, plakaty, a także zdjęcia ze spektakli. Swoje prace scenograficzne i archiwa przekazały także liczne teatry i sami artyści. Za swój wkład w ochronę spuścizny polskiej plastyki teatralnej zespół Działu Plastyki Teatralnej otrzymał w 1990 r. honorową nagrodę Złotej Maski.

Mając na względzie znaczący dorobek kolekcjonerski, wystawienniczy i badawczy Działu, sekcja scenografów ZASP złożyła wniosek o przekształcenie go w oddział Muzeum Śląskiego. Decyzją Ministra Kultury i Sztuki w 1991 r. wojewoda katowicki powołał Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego. Wiosną 1993 r. przeniosło się ono do własnej siedziby w budynku katowickiego Centrum Kultury, a funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego ds. CSP objął Jerzy Moskal.

Wraz z wybudowaniem nowego gmachu Muzeum Śląskiego przed Centrum Scenografii Polskiej otwarły się nowe ścieżki rozwoju, związane m.in. z możliwością stworzenia pierwszej w historii jego działalności wystawy stałej, na której znalazły swoje miejsce najcenniejsze dzieła polskich scenografów. Przenosząc się w 2014 r. do nowej siedziby przy ul. T. Dobrowolskiego, CSP zyskało także stosowne do posiadanych zbiorów pomieszczenia magazynowe, umożliwiające poszerzanie kolekcji o prace wielkoformatowe, takie jak elementy dekoracji czy horyzonty teatralne.

Obecnie Centrum Scenografii Polskiej stawia sobie za cel kontynuację ochrony i dokumentację wszystkich etapów pracy scenografa, wzbogacając swoje zbiory także o prace twórców współczesnych, tworzących widowiska na styku sztuk plastycznych i audiowizualnych.

Sylwia Ryś
Kustosz
e. s.rys@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 15
Magdalena Kędzierska
Asystent muzealny
e. m.kedzierska@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 14
Agnieszka Kołodziej-Adamczuk
Kustosz
Jolanta Niedoba
Kustosz
e. j.niedoba@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 16
Dział Archeologii

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

W zbiorach Działu Archeologii znajdują się zabytki pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych przez pracowników działu na stanowiskach od okresu neolitu do średniowiecza, a także materiały przekazane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Dział Archeologii we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (w ramach projektu „Celt”) prowadzi badania wykopaliskowe i powierzchniowe na Płaskowyżu Głubczyckim, poświęcone obecności ludności celtyckiej na Górnym Śląsku. 

Wydaje „Śląskie Prace Prahistoryczne”.

archeologia@muzeumslaskie.pl

Małgorzata Kurgan-Przybylska
Kierownik
e. m.przybylska@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 28
Jacek Soida
Kustosz
e. j.soida@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 78
Pracownia Bioarcheologii

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Pracownia Bioarcheologii, będąca częścią Działu Archeologii, zajmuje się specjalistycznymi badaniami archeobotanicznymi oraz archeozoologicznymi.

bioarcheologia@muzeumslaskie.pl

Agata Sady
Kustosz
e. a.sady@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 77
dr Renata Abłamowicz
Starszy kustosz
e. r.ablamowicz@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 53
Dział Etnologii

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Dział Etnologii dokumentuje kulturę ludową, plebejską i mieszczańską Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska oraz terenów obejmujących obszary II Rzeczypospolitej. Tworzy i powiększa kolekcje muzealne, a zbiory działu liczą ponad 11 tysięcy obiektów.

Prowadzi systematyczne eksploracje  terenowe poszczególnych ziem Górnego Śląska oraz terenów sąsiednich. Bada zjawiska kultury materialnej, duchowej i społecznej ludności rodzimej i napływowej. Rejestruje ginące obrzędy oraz nowe zwyczaje i zjawiska związane z folklorem miejskim. Przygotowuje ekspozycje autorskie, interdyscyplinarne, pokazując problemy w szerokim kontekście społeczno-historycznym, organizuje konferencje naukowe i debaty.

Opracowuje katalogi zbiorów i wydaje serię naukową „Śląskie Prace Etnograficzne”.

etnologia@muzeumslaskie.pl

Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko
Kierownik
e. k.pieczko@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 12
Joanna Kryszka
Kustosz
e. j.kryszka@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 07
Małgorzata Paul
Kustosz
e. m.paul@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 15
Dział Fotografii

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

W Muzeum Śląskim od czasu jego restytucji gromadzono fotografię jako samodzielny zbiór. Pierwotnym założeniem było tworzenie ikonografii dziejów i kultury Górnego Śląska. Wraz z rozwojem działu, oprócz fotografii archiwalnych o cechach ikonograficznych, przystąpiono do pozyskiwania profesjonalnej fotografii współczesnej o walorach dokumentacyjnych i artystycznych, jak też autorskiej o atrybutach twórczych. Zgodnie z historią rozwoju technik i form obrazowania wyodrębniono kolekcje tematyczne i autorskie. Zbiory, datowane od połowy XIX wieku (w tym najstarsze dagerotypy) do czasów współczesnych, liczą ponad 35 000 zdjęć, z czego blisko 12 500 to fotografie archiwalne: zdjęcia pozytywowe (8500) oraz negatywy szklane i celuloidowe (4000).

fotografia@muzeumslaskie.pl

Mariusz Gąsior
Kierownik, kustosz
e. m.gasior@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 27
Danuta Kowalik-Dura
Starszy kustosz
e. d.kowalik-dura@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 59
Ada Grzelewska
Adiunkt
e. a.grzelewska@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 59
Dominika Szczech
Asystent muzealny
e. d.szczech@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 83
Dział Historii

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Prace badawcze Działu są bezpośrednio powiązane z gromadzonymi zbiorami i działalnością wystawienniczą, i skupiają się głównie na XIX i XX wieku. Ich efektem były wystawy i wydawnictwa poświęcone życiu codziennemu na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym, działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, historii tutejszej radiofonii, echom i skutkom I wojny światowej, Górnoślązakom w Wehrmachcie i inne.

W ramach Działu funkcjonują dwie pracownie: Pracownia Powstań Śląskich oraz Pracownia Przemysłu Śląskiego.

historia@muzeumslaskie.pl

Beata Lisicka
p.o. kierownika
e. b.lisicka@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 83
Jan Sasor
adiunkt
e. j.sasor@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 42
Pracownia Powstań Śląskich

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Pracownia Powstań Śląskich, stricte badawcza, zajmuje się badaniami materiałów (głównie personalnych) dotyczących powstańców śląskich, ustaleniem liczby zweryfikowanych uczestników powstań i składu personalnego poszczególnych jednostek. Ponadto opracowuje skomplikowane struktury organizacyjne Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych i rozmaitych zgrupowań i oddziałów. Podstawą pracy są zbiory powstańcze przekazane z Archiwum Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, zasoby Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie-Rembertowie i zespoły akt znajdujące się w Archiwach Państwowych. Efektem są referaty konferencyjne, artykuły i książki, np. Organizacja i ewidencja personalna 1. Pułku Strzelców Bytomskich oraz Baonu Szturmowego Bytomskiego (styczeń – kwiecień 1921). Teksty źródłowe. Finałem prac będzie wielotomowa edycja materiałów źródłowych.

Zobacz: Spis powstańców

historia.powstan@muzeumslaskie.pl

dr Paweł Parys
Kustosz
e. p.parys@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 43
Pracownia Historii Przemysłu

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Pracownia gromadzi zabytki przemysłowe i bada rozmaite aspekty dziejów górnośląskiego przemysłu, od zagadnień technicznych i wdrażania nowych rozwiązań po rodzaje produkcji, rynki zbytu czy organizację. Efektem prac ma być stała wystawa poświęcona historii przemysłu śląskiego w zrewitalizowanych zabudowaniach dawnej kopalni „Katowice” i towarzyszące jej wydawnictwa.

historia.przemyslu@muzeumslaskie.pl

Beata Lisicka
Kustosz
e. b.lisicka@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 83
Dział Plastyki Nieprofesjonalnej

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Działalność Działu Plastyki Nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego w Katowicach bardzo wyraziście zaznacza się na tle polskich i europejskich instytucji zajmujących się różnorodnymi formami plastyki nieprofesjonalnej, co podkreśla fakt, że Muzeum Śląskie jako jedyna polska instytucja muzealna  jest członkiem European Outsider Art Association – organizacji zajmującej się badaniem i popularyzacją  szeroko pojętej twórczości „outsiderów” sztuki. Pozycję tę potwierdza również fakt, że w nowo wybudowanym gmachu Muzeum Śląskiego na ponad  500 metrach kwadratowych prezentowana jest jedyna w Polsce tak okazała stała ekspozycja oparta na ciągle uzupełnianej kolekcji Działu Plastyki Nieprofesjonalnej, uważanej za jedną z najbardziej reprezentatywnych w Polsce.

Gromadzona przez Dział kolekcja dokumentuje najważniejsze zjawiska z zakresu plastyki nieprofesjonalnej, takie jak outsider art, sztuka naiwna, art brut czy plastyka  amatorska, oraz najbardziej znanych twórców, ale równolegle prowadzone są badania i monitoring środowisk twórczych. Dlatego też Dział ściśle współpracuje z instytucjami badawczymi, muzeami i galeriami w kraju i za granicą. Pracownicy corocznie uczestniczą w sympozjach, konferencjach i wspólnych badaniach. Muzeum Śląskie często zapraszane jest przez zagraniczne muzea do prezentacji wystaw promujących polską plastykę nieprofesjonalną. Nowe kierunki budowania kolekcji gwarantują, że będzie się ona rozwijać i zawsze będzie otwarta na nowe zjawiska oraz na twórców, którzy jeszcze nie zaistnieli w powszechnym obiegu, ale z racji oryginalnej formy ekspresji, talentu i wartości artystycznych swych prac zasługują na utrwalenie, zbadanie i opisanie.

plastyka.nieprofesjonalna@muzeumslaskie.pl

Sonia Wilk
Kierownik działu, kustosz
e. s.wilk@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 12
Magdalena Łuków
vel Broniszewska
Kustosz
e. m.broniszewska@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 81
Katarzyna Kościelny
Adiunkt
e. k.koscielny@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 40
Dział Sztuki

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Dział Sztuki jest jednym z bardziej rozbudowanych działów pod względem specyfiki zbiorów. Gromadzi muzealia w obszarze różnych dyscyplin sztuki oraz w ogólnopolskim zakresie. Zbiór muzealiów  liczy obecnie 20 200 obiektów,  tworzą  go następujące kolekcje: malarstwo polskie, malarstwo ikonowe, grafika i rysunek polski i europejski, plakat polski, rzemiosło artystyczne, fotografia artystyczna, rzeźba polska.

Ponadto, oprócz gromadzenia oraz opracowywania muzealiów,  dział organizuje wystawy czasowe – od wystaw monograficznych po ikonograficzne – wraz z przygotowaniem wydawnictw im towarzyszących.  Włącza się również w działalność edukacyjną  muzeum oraz  promocję własnych zbiorów.

sztuka@muzeumslaskie.pl

dr Seweryn Kuter
Kierownik działu, kustosz (sztuka sakralna)
e. s.kuter@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 14
dr Michał Burdziński
Kustosz (malarstwo polskie przed 1945)
e. m.burdzinski@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 57
Joanna Szeligowska-Farquhar
Starszy kustosz (malarstwo polskie po 1945, nowe media)
e. j.szeligowska@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 62
Andrzej Holeczko-Kiehl
Starszy kustosz (rzeźba polska, grafika)
e. a.holeczko@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 05
Magdalena Niziołek
Adiunkt (plakat polski po 1945)
e. m.niziolek@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 08
Archiwum zakładowe

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Piotr Barej
Archiwista
Biblioteka Muzeum Śląskiego

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Biblioteka, w której gromadzony jest księgozbiór, służy przede wszystkim pracownikom jako warsztat naukowego opracowania zbiorów.

Księgozbiór liczy prawie 45 tysięcy woluminów i jest zgodny tematycznie z kierunkiem działalności Muzeum. Biblioteka gromadzi książki i czasopisma z zakresu sztuki, etnografii, archeologii, historii, techniki, górnictwa i przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem publikacji związanych z kulturą i historią regionu śląsko-dąbrowskiego (silesiana).

Prowadzi również wymianę wydawnictw z wieloma polskimi i zagranicznymi muzeami, bibliotekami, uczelniami artystycznymi i stowarzyszeniami. Od 2012 r. należy do grona instytucji współtworzących Śląską Bibliotekę Cyfrową. W 2015 r. zainicjowała cykl spotkań promujących wydawnictwa Muzeum Śląskiego oraz publikacje związane z Górnym Śląskiem (Sztuka czytania).

Więcej: Biblioteka i Czytelnia 

biblioteka@muzeumslaskie.pl

Justyna Długosz
Kierownik
e. j.dlugosz@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 51
Izabela Oleaszewska-Porzycka
Adiunkt
Agnieszka Tabor
Starszy dokumentalista
e. a.tabor@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 91
Paweł Siębor
Asystent muzealny
e. p.siebor@muzeumslaskie.pl
t. 787 097 469
Pracownia Digitalizacji i Fotografii

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

digitalizacja@muzeumslaskie.pl

Jacek Mężyk
Kierownik
e. j.mezyk@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 68
Lidia Rogowicz
Starszy fotograf
e. l.rogowicz@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 09
Sonia Szeląg
Starszy fotograf
e. s.szelag@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 42
Rafał Wyrwich
Specjalista ds. digitalizacji
e. r.wyrwich@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 64
Roksana Miarka
Fotograf
Dział Inwentaryzacji

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Realizuje całościowy program gromadzenia i ewidencjonowania zbiorów Muzeum Śląskiego oraz opieki nad nimi. Tworzy i gromadzi dokumenty poświadczające stan posiadania Muzeum. Kierownik działu jest sekretarzem Komisji Zakupu i Wyceny Darów Muzealiów.

Dział Inwentaryzacji sprawuje opiekę formalnoprawną nad księgami inwentarzowymi, monitoruje stan opracowania zbiorów oraz prowadzi zbiorczą ewidencję ilościową i wartościową muzealiów. Nadzoruje wewnętrzny i zewnętrzny ruch muzealiów. Prowadzi także obsługę zamówień składanych przez osoby prywatne i instytucje na materiały ilustracyjne w postaci zdjęć, udzielając również prawa publikacji. Sprawuje nadzór nad ochroną praw autorskich przy udostępnianiu zbiorów i informacji o zbiorach.

inwentaryzacja@muzeumslaskie.pl

Agnieszka Sowa
Główny Inwentaryzator
e. a.sowa@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 60, 504 269 207
Anna Barczyk
Kustosz
e. a.barczyk@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 22
Danuta Frankowska
Starszy kustosz, inwentaryzator
e. d.frankowska@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 65
Monika Wolak
Asystent
e. m.wolak@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 45
Dział Konserwacji

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Pracownia Konserwacji Muzeum Śląskiego została założona w 1988 r. W 2015 r. przekształcona w Dział Konserwacji, który składa się z Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry oraz Pracowni Konserwacji Metalu. Prace konserwatorskie są prowadzone przez dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki.

Podstawową funkcją Działu Konserwacji jest opieka nad kolekcją muzealną, zapewniająca ochronę i dobry stan zachowania obiektów. Odbywa się to poprzez utrzymywanie właściwych warunków eksponowania i przechowywania muzealiów oraz prace konserwatorskie, podczas których likwidowane są przyczyny i skutki destrukcji, a obiektom przywracana jest ich wartość artystyczna i estetyczna. Dział otacza opieką konserwatorską obiekty wypożyczane na wystawy czasowe z innych placówek muzealnych, przygotowuje obiekty wypożyczane do transportu.

konserwacja@muzeumslaskie.pl

Anna Ucieklak
Kierownik, Główny Konserwator Muzeum Śląskiego
e. a.ucieklak@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 64
Małgorzata Momot
Konserwator papieru
e. m.momot@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 58
Barbara Siedlecka
Konserwator
e. b.siedlecka@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 80
Katarzyna Świerad
Konserwator malarstwa
e. k.swierad@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 26
Piotr Sworzeń
Konserwator zabytków metalowych
e. p.sworzen@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 80
Grażyna Szmurło
Starszy renowator
e. g.szmurlo@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 77
Grzegorz Kochanowicz
Renowator
e. g.kochanowicz@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 41
Dział Inwestycji

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Zajmuje się głównie zadaniami i projektami inwestycyjnymi związanymi z rewitalizacją terenu i obiektów zabytkowych po byłej kopalni Katowice na potrzeby nowej siedziby Muzeum Śląskiego. Zakres działań obejmuje przygotowanie i koordynację inwestycji, prace koncepcyjne, projektowe, sprawy formalnoprawne, uzgodnienia, nadzór nad realizacją prac, rozliczenia i sprawozdawczość. Działania są prowadzone w większości z udziałem zewnętrznych środków finansowych (dotacje z Regionalnych Programów Operacyjnych, funduszy norweskich i funduszy EOG, programów ministra kultury i dziedzictwa narodowego, środków województwa śląskiego i miasta Katowice). Dział koordynuje projektowanie i realizację wystaw muzealnych.

inwestycje@muzeumslaskie.pl

Łukasz Dziąbek
Kierownik
e. l.dziabek@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 28
Bogusław Maro
Główny specjalista ds. technicznych
e. b.maro@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 06
Piotr Musiał
Specjalista ds. inwestycji
e. p.musial@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 27
Sekcja wystawiennicza

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Aleksandra Grabowska
Główny specjalista - Koordynator Sekcji Wystawienniczej
e. a.grabowska@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 26
Magazyny zbiorów

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Magazyny zbiorów
Dział Edukacji

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Prowadzi liczne zajęcia ukierunkowane na edukację przez sztukę – lekcje, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz wykłady dla dorosłych. Prowadzi edukację regionalną, poza tym propaguje dziedzictwo kulturowe i historyczne oraz współpracuje ze szkołami, bibliotekami i stowarzyszeniami. Prowadzi też działania, których celem jest uczynienie z muzeum miejsca przyjaznego dla osób niepełnosprawnych. Organizuje zajęcia dla dzieci z dysfunkcjami intelektualnymi, autyzmem, wykluczonych społecznie. Współpracuje ze szkołami specjalnymi, świetlicami środowiskowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz środowisk wykluczonych.

Dział zdobył główną nagrodę za projekty „Czym jest obraz?” i „Sztuka przez dotyk” przybliżające galerie malarstwa polskiego osobom niewidomym i niedowidzącym oraz wyróżnienie za projekt edukacyjny „O Śląsku po ślonsku. Lekcje śląskiej mowy”.

edukacja@muzeumslaskie.pl

Beata Grochowska
Kierownik
e. b.grochowska@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 16
Monika Czernik-Czublun
Kustosz
e. m.czernik@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 29
Michał Justycki
Asystent
Justyna Pietroczuk
Asystent
Agata Picheń
Asystent
e. a.pichen@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 61
Małgorzata Pękala
Asystent
e. m.pekala@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 60
Dagmara Stanosz
Adiunkt
e. d.stanosz@scenografia-polska.pl
t. 32 213 08 18
Marcin Pawlas
Asystent
e. m.pawlas@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 62
Dział Promocji

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Dbamy o to, by informacje o nowych wystawach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach docierały do wszystkich zainteresowanych sztuką, edukacją i historią regionu. Zachęcamy do odwiedzania Muzeum Śląskiego różnymi kanałami – najświeższe wiadomości publikujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, współpracujemy także z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi. We współpracy z kuratorami oraz Działem Komunikacji Wizualnej i Wydawnictw publikujemy ulotki, plakaty i informatory, by nasza publiczność miała łatwy dostęp do wszelkich danych o działalności instytucji. Przygotowujemy także filmową i fotograficzną dokumentację wydarzeń muzealnych i upowszechniamy wiedzę na temat bogatych zbiorów Muzeum Śląskiego.

promocja@muzeumslaskie.pl

Danuta Piękoś-Owczarek
Kierownik
Anna Adamkiewicz
Specjalista ds. promocji
e. a.adamkiewicz@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 85
Paweł Doś
e. p.dos@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 34
Sandra Braksator-Malina
Referent ds. promocji
Dział Komunikacji Wizualnej i Wydawnictw

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Już od ponad 30 lat wydajemy publikacje związane z podstawową działalnością muzealną oraz książki naukowe i popularnonaukowe z dziedziny historii, architektury, etnografii, kulturoznawstwa, historii i teorii sztuki, fotografii, plastyki nieprofesjonalnej, scenografii, a także publikacje dla najmłodszych.

Książka jest naszą pasją. Cenimy jej wyjątkową rolę kulturową, tradycję formy, jak i jej nowoczesne odsłony. Dbamy o to, by niepowtarzalna szata graficzna i wysokiej jakości wykonanie czyniły lekturę jeszcze bardziej przyjemną.

Niezmiennie od wielu lat staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników, oferując różne publikacje, aby ukazać w nich elementy kultury regionalnej, ogólnopolskiej i europejskiej. Wydane przez nas książki uzyskały liczne wyróżnienia w konkursach.

W ramach Działu Komunikacji Wizualnej i Wydawnictw publikujemy również druki ulotne (plakaty, foldery, zaproszenia itp.) do wystaw i wydarzeń organizowanych przez naszą instytucję, dbając o to, aby ich strona wizualna była odzwierciedleniem misji i wizji Muzeum Śląskiego.

komunikacja.wizualna@muzeumslaskie.pl

wydawnictwo@muzeumslaskie.pl

Bernadeta Stalmach
p.o. kierownika
e. b.stalmach@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 05
Katarzyna Michalska
Specjalista ds. organizacji i sprzedaży
e. k.michalska@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 54
Dział Obsługi Publiczności i Organizacji Imprez

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Do zadań działu należy obsługa publiczności odwiedzającej muzeum: dbanie o komfort zwiedzających, służenie gościom radą i pomocą w doborze idealnej oferty. Pracownicy działu – asystenci ekspozycji – posiadają profesjonalne kwalifikacje, dzięki którym zapewniają osobom z niepełnosprawnościami dogodne warunki zwiedzania. Dział odpowiada również za prawidłowe funkcjonowanie kas i recepcji oraz kontakt telefoniczny i elektroniczny ze zwiedzającymi.

Do kompetencji pracowników działu należy także koordynacja komercyjnych wynajmów przestrzeni konferencyjno-eventowych, którymi dysponuje Muzeum Śląskie, a we współpracy z pozostałymi działami, organizacja imprez własnych muzeum i projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami zewnętrznymi, czy innymi instytucjami kultury.

Więcej: Wynajem przestrzeni 

obsluga.publicznosci@muzeumslaskie.pl

Beata Bieniek
Kierownik
e. b.bieniek@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 24
Tomasz Buczyński
Główny specjalista ds. obsługi publiczności i organizacji imprez
e. t.buczynski@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 57
Anna Dąbrowa
Specjalista ds. dostępności
e. a.dabrowa@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 55
Damian Rak
Główny specjalista ds. obsługi publiczności i organizacji imprez
e. d.rak@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 54
Katarzyna Pawlik
Specjalista ds. interesariuszy
e. k.pawlik@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 36
Justyna Dziembała-Świrska
Specjalista ds. koordynacji oferty przewodnickiej
e. j.dziembala@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 92
Inspektor Ochrony Danych

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Aleksander Świerc
Inspektor Ochrony Danych
e. iod@muzeumslaskie.pl
t. 32 21 30 868
Dział Administracji

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Wspiera działalność podstawową Muzeum określoną w Ustawie o muzeach. Do jego obowiązków należą: zaopatrzenie Muzeum w niezbędne środki i materiały, prowadzenie ewidencji środków trwałych i zapewnienie transportu własnego Muzeum. Dział Administracji koordynuje politykę gospodarowania odpadami i nadzoruje obsługę szatni. Ponad to zapewnia usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) oraz pocztowe. Prowadzi rozliczenia obowiązkowych opłat administracyjnych, a także koordynuje usługi kompleksowego ubezpieczenia Muzeum. Oferuje oraz koordynuje usługi fumigacji zabytków i dzieł sztuki oraz usługi transportu specjalistycznego zabytków i dzieł sztuki.

administracja@muzeumslaskie.pl

Katarzyna Szędzielorz
Kierownik
e. k.szedzielorz@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 66
Sylwia Holeczek-Malkusz
Specjalista ds. administracji
Katarzyna Szafranek
Specjalista ds. administracji
e. k.szafranek@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 44
Justyna Pitas
Starszy specjalista ds. monitoringu i rozliczeń rzeczowo-finansowych
e. j.pitas@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 07
Dział Bezpieczeństwa

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Zajmuje się szeroko rozumianą ochroną (w aspekcie zarówno ochrony fizycznej, jak i technicznej, w tym przeciwpożarowej) obiektów Muzeum, zgromadzonych w nim zbiorów i osób w nim przebywających. Koordynuje wszelkie działania związane z relokacją zbiorów. Organizuje także i prowadzi (przy współudziale innych podmiotów) seminaria branżowe z zakresu bezpieczeństwa w instytucjach kultury.

bezpieczenstwo@muzeumslaskie.pl

Mirosław Kulawik
Kierownik
e. m.kulawik@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 75
Rafał Stobieniecki
Specjalista ds. bezpieczeństwa i ochrony
e. r.stobieniecki@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 30
Dariusz Korlacki
Specjalista ds. zabezpieczeń technicznych
e. d.korlacki@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 04
Główny specjalista ds. BHP
Rafał Chojowski
Główny specjalista ds. BHP
e. bhp@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 23
Dział IT

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Do obowiązków działu IT należy utrzymanie wszystkich systemów informatycznych wykorzystywanych w Muzeum Śląskim, systemów operacyjnych, telekomunikacyjnych, sieci komputerowych oraz baz danych. Pracownicy działu IT wykonują czynności takie jak: monitorowanie systemów, tworzenie kopii zapasowych, konfiguracja sprzętu czy instalacja nowego oprogramowania, a także reagują w sytuacjach awaryjnych. Ich zadaniem jest pomóc użytkownikom i w możliwie najkrótszym czasie usunąć problem.

Dział IT uczestniczy także we wszystkich projektach związanych z zastosowaniem informatyki w Muzeum Śląskim.

it@muzeumslaskie.pl

Mariusz Gocyła
Kierownik
e. m.gocyla@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 39
Dział Kadr

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Prowadzi sprawy pracownicze i archiwizuje akta dotyczące zatrudnienia i rozwoju zawodowego. Do jego zadań należą rekrutacja pracowników, organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach Muzeum i koordynacja spraw związanych z praktykami, stażami i wolontariatem. Dział Kadr współpracuje również z Dyrektorem Muzeum w zakresie polityki kadrowej oraz przy opracowywaniu aktów prawa wewnętrznego w dziedzinie prawa pracy i przepisów pochodnych.

kadry@muzeumslaskie.pl

Romana Bakonyi
Kierownik
e. r.bakonyi@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 03
Irena Wilczek
Specjalista ds. kadr
e. i.wilczek@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 71
Mariola Łata
Specjalista ds. kadr
e. m.lata@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 46
Dział Finansowo-Księgowy

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Do zadań i obowiązków Działu Finansowo-Księgowego w szczególności należy:

 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie rachunkowości muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • opracowywanie projektów rocznych budżetu muzeum;
 • sporządzanie analiz wykorzystania środków będących w dyspozycji muzeum;
 • sporządzanie sprawozdań księgowo-finansowych wynikających z obowiązujących przepisów;
 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych;
 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym wszystkich dokumentów finansowych muzeum, tj. faktur, rachunków, not księgowych itp.;
 • sprawowanie nadzoru nad rozliczaniem inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • kompletowanie i właściwe zabezpieczanie dokumentów księgowych i finansowych, kartotek płacowych i sprawozdań;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora muzeum, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego
 • planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

finanse@muzeumslaskie.pl

Małgorzata Zych
Główny Księgowy
e. m.zych@muzeumslaskie.pl
t. 32 77 99 379
Agata Starzykowska
Główny specjalista - księgowy
e. a.starzykowska@muzeumslaskie.pl
t. 32 77 99 306
Joanna Bławut
Specjalista ds. księgowości
e. j.blawut@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 47
Katarzyna Kapłon
Specjalista ds. płac
e. k.kaplon@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 45
Jolanta Przybył
Specjalista ds. księgowych
e. j.przybyl@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 41
Dział Techniczny

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Do obowiązków Działu Technicznego należy:

 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu awarii oraz usuwanie usterek;
 • planowanie okresowych przeglądów wszystkich instalacji, współpraca z serwisami zewnętrznymi oraz monitorowanie przyczyn zaistnienia awarii, aby zapobiec ich ponownemu wystąpieniu;
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych obiektów;
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń w celu wykonania niezbędnych napraw, remontów i konserwacji;
 • ustalanie programów i planów remontów, napraw i zapewnienie ich realizacji przez służby własne i wybrane w trybie przetargów;
 • kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji, napraw i remontów oraz racjonalnego wykorzystania zużywanych środków rzeczowych;
 • sporządzanie projektów planów zaopatrzenia w środki techniczne;
 • ścisła współpraca z serwisem urządzeń transportu bliskiego, inspektorem dozoru technicznego i innymi instytucjami nadzoru i kontroli;
 • zapewnienie ciągłości dostaw mediów dla nieruchomości;
 • dbanie o tereny zielone należące do MŚ;
 • nadzór, kontrola i organizowanie pracy firm realizujących usługi pod nazwą „Utrzymanie czystości terenu i infrastruktury zewnętrznej Muzeum”.
Sylwia Kośnik
Kierownik
e. techniczni@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 02
Dział Zamówień Publicznych

Siedziba Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1

Dział Zamówień Publicznych w szczególności:

 • określa tryby realizacji zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp)
 • prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybach przewidzianych ustawą Pzp
 • sporządza plany i sprawozdania dotyczące zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • opracowuje projekty wewnętrznych regulaminów oraz wzorów dokumentacji dotyczących udzielanych przez Muzeum zamówień publicznych, w tym zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Pzp
 • doradza oraz udziela informacji pracownikom Muzeum z zakresu stosowania ustawy Pzp

zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl

Wojciech Walczak
Kierownik
e. w.walczak@muzeumslaskie.pl
t. 32 213 08 66
Danuta Kamińska-Bania
Specjalista ds. zamówień publicznych
e. d.kaminska-bania@muzeumslaskie.pl
t. 32 779 93 70
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn